Roedd pwysigrwydd y Cynlluniau Gofal a Thriniaeth holistaidd yn un o’r prif bynciau trafod yn y digwyddiad ymgyrch “Symud I Fyny!” ym Mhen-y-bont ar Ogwr heddiw.

Dywedodd Paul Dennis, defnyddiwr gwasanaeth ym mhrosiect Hafal: “Rwyf yn gwybod o brofiad fod cleifion iechyd meddwl angen llawer iawn mwy na meddyginiaethau yn unig er mwyn gwella. Rydym wedi ymgyrchu ers amser hir er mwyn sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn cael hawl i dderbyn Cynllun Gofal a Thriniaeth sydd yn cynnwys yr holl feysydd bywyd ac yn edrych ar yr hyn oll y mae cleifion ei angen (llety; addysg a hyfforddiant; cyllid ac arian; meddygol a ffurfiau eraill o driniaeth gan gynnwys ymyriadau seicolegol; rhianta neu berthnasau ofalu; gofal personol a lles corfforol; cymdeithasol, diwylliannol neu ysbrydol; gwaith a galwedigaeth). Mae’n wych fod y cynlluniau newydd yma yn mynd i ddod i rym o dan y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru).”

Bydd Hafal yn lansio cyhoeddiad newydd sydd wedi ei ddylunio i gynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth i elwa o’r mwyaf o’r Cynlluniau a bydd yn cael ei gyflwyno ar Fehefin 6ed, y mis nesaf. Mae’r canllaw “Care and Treatment Planning: a step-by-step guide for secondary mental health service users” i’w lansio ar y cyd gyda Chod Ymarfer ar gyfer y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths yn Adeilad Pierhead, Caerdydd, ar Fehefin 11eg.

Nid Cynlluniau Gofal a Thriniaeth holistaidd oedd yr unig bwnc trafod yn nigwyddiad heddiw ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Roedd defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr hefyd wedi siarad am y Strategaeth Iechyd Meddwl newydd “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl”, a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru. Roedd yr ymateb yn bositif – roedd defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr wedi croesawu’r Strategaeth a’i ffocws ar y boblogaeth gyfan. Ond roedd y sawl a fu’n cymryd rhan yn cytuno fod angen i’r Strategaeth i ganolbwyntio ar y cyfan ar bobl archolladwy sydd â’r anghenion mwyaf.

Mae’r ymgyrch “Symud I Fyny” yn cael ei chynnal gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac yn cael ei chefnogi gan Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl. Mae 22 digwyddiad sirol wythnosol yn cael eu cynnal ac uchafbwynt yr ymgyrch fydd taith ddringo i gopa uchaf Cymru, sef yr Wyddfa, ym mis Medi. Bydd yr ymgyrch hefyd yn cynnwys stondin rhyngweithiol yn Sioe Frenhinol Cymru ac ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn y Cynulliad Cenedlaethol.

• Am fwy o luniau o’r digwyddiad, ewch i dudalen Facebook Hafal.
• Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch os gwelwch yn dda i: www.hafal.org
• Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf ar Twitter, ewch os gwelwch yn dda i: http://twitter.com/#!/hafal_
• Am fwy o wybodaeth am Amser i Newid Cymru, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.timetochangewales.org.uk/cy/home