SYMUD I FYNY 2012: Defnyddwyr gwasanaeth Aberystwyth yn frwdfrydig i sicrhau bod Mesur yn gwireddu’i botensial

“Sut y mae modd i ddefnyddwyr gwasanaeth sicrhau y bydd y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) yn gwireddu ei botensial?” oedd un o’r cwestiynau a ofynnwyd yn nigwyddiad yr ymgyrch “Symud I Fyny” yn Aberystwyth heddiw.

Dywedodd Arweinydd Practis Hafal Aberystwyth Ruth Wilson: “Mae’n wych i gael y Mesur ond a fydd yn gwneud unrhyw wahaniaeth go iawn? Nis oes dim pwrpas i ni gael cyfraith sydd yn dda mewn theori ond na sydd yn darparu’r gwasanaeth y mae defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn ei ddymuno. Os yw’r Mesur yn gwneud yr hyn y mae’n addo, yna mi fydd yn gam ymlaen go iawn. Y peth pwysig yw sicrhau bod yna systemau da yn eu lle fel y gallwn elwa o’r mwyaf o’r gyfraith newydd.

“O safbwynt fy afiechyd i, roeddwn i yn sâl cyn cyfnod y Cynlluniau Gofal a Thriniaeth; llwyddais i wella drwy lwc yn anad dim arall. Mae’r Mesur yn golygu y bydd defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl yn derbyn yr hawl gyfreithiol o’r diwedd i gael Cynllun Gofal a Thriniaeth holistaidd sydd yn cynnwys yr wyth maes bywyd (llety; addysg a hyfforddiant; cyllid ac arian; meddygol a ffurfiau eraill o driniaeth gan gynnwys ymyriadau seicolegol; rhianta neu berthnasau gofalu; gofal personol a lles corfforol; cymdeithasol, diwylliannol neu ysbrydol; gwaith a galwedigaeth). Petai’r Cynlluniau yma ar gael pan oeddwn i yn iau, buasai’r broses o wella i mi wedi bod dipyn cynt. Mewn gwirionedd, pe bai Cynlluniau Gofal a Thriniaeth holistaidd ar gael pan oeddwn yn sâl, dwi’n credu y buaswn wedi gwella o fewn 6 mis yn hytrach na’r pum mlynedd iddi gymryd.”

Bydd Hafal yn lansio cyhoeddiad newydd fis nesaf sydd wedi ei ddylunio i gynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth i elwa o’r mwyaf o’r Cynlluniau Gofal a Thriniaeth newydd (sydd i’w cyflwyno ar Fehefin 6ed). Mae’r canllaw, “Care and Treatment Planning: a step-by-step guide for secondary mental health service users”, i’w lansio ar y cyd gyda’r Cod Ymarfer ar gyfer y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths AC, yn Adeilad y Pierhead, Caerdydd, ar Fehefin 11eg. Er mwyn edrych ar y canllaw ar-lein, cliciwch yma.

Mae’r ymgyrch “Symud I Fyny” yn cael ei chynnal gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl. Bydd yr ymgyrch yn cynnwys 22 digwyddiad sirol wythnosol ac yn cyrraedd uchafbwynt gyda thaith ddringo i gopa uchaf Cymru, yr Wyddfa, ym mis Medi. Bydd yr ymgyrch hefyd yn cynnwys stondin ryngweithiol yn Sioe Frenhinol Cymru, a hefyd yn y Cynulliad Cenedlaethol ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd.

·         Er mwyn edrych ar luniau o’r digwyddiad, ewch os gwelwch yn dda i dudalen Facebook Hafal.

·         Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch os gwelwch yn dda i: www.hafal.org

·         Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf ar Twitter,  ewch os gwelwch yn dda i: http://twitter.com/#!/hafal_