Apêl Cymru gyfan i wella iechyd meddwl Cymru

Mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH) yn edrych am bobl i ymuno â Rhwydwaith Iechyd Meddwl Cymru. Mae’r Rhwydwaith yn cynnwys unigolion o blentyndod i bobl hŷn sydd yn dioddef problemau iechyd meddwl gan gynnwys pobl sydd ag anhwylderau niwro-ddatblygol megis ADHD ac Awtistiaeth, anhwylderau seiciatryddol sylweddol megis Sgitsoffrenia, Anhwylder Deubegynol ac Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) ac anhwylderau ‘neurodegenerative’, megis afiechyd Alzheimer’s.

Roedd Tracy, a fu’n sâl yn gyntaf wedi genedigaeth ei mab bum mlynedd yn ôl, wedi dioddef postpartum difrfiol – seicosis postpartum. Penderfynodd Tracy i gymryd rhan yn WMHN am ei bod am gynorthwyo i ganfod yr hyn sydd yn achosi i bobl i brofi’r afiechydon yma. “Buaswn wir yn gwerthfawrogi eraill i gymryd rhan. Mae’n meddu ar y posibilrwydd i wneud gwahaniaeth sylweddol yn y blynyddoedd sydd i ddod ar gyfer pobl ag afiechyd meddwl. Mae yna gryn bethau i’w hennill.”

Roedd y broses o recriwtio ar gyfer y Rhwydwaith, sydd yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, wedi dechrau yn gynharach eleni gyda’r nod o ganfod rhyw 6,000 o wirfoddolwyr o bob rhan o Gymru. Mae gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn cyfweliad byr, anffurfiol o 20 munud – yn aml yn eu cartrefi eu hunain neu eu clinig iechyd lleol – gydag un o ymchwilwyr Rhwydwaith Iechyd Meddwl Cymru a’r holl wybodaeth sydd yn cael ei darparu yn cael ei chadw yn gyfrinachol.

Mae Colin, sydd ag anhwylder straen wedi trawma ar ôl gwasanaethu yn y fyddin am naw mlynedd, wedi gwirfoddoli i helpu’r astudiaeth ac annog mwy o bobl i gymryd rhan drwy godi ymwybyddiaeth a gwella dealltwriaeth o afiechyd meddwl. “Roeddwn wedi canfod y broses yn un hawdd a dymunol a buaswn yn annog eraill i gymryd rhan er mwyn sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol fod yna broblem ac nad yw afiechyd meddwl yn destun tabŵ.”

“Yn draddodiadol, mae wedi bod yn anodd i bobl i ddod ymlaen a thrafod eu problemau iechyd meddwl er mwyn helpu eraill – rydym am newid hynny,” dywed yr Athro Nick Craddock, Cyfarwyddwr NCMH. “Mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar unrhyw un, does ots am oedran lleoliad, hil, rhyw neu gefndir cymdeithasol ac mae ein hymchwil yn anelu i ddefnyddio profiadau cleifion er mwyn sicrhau bod gwasanaethau a thriniaethau yn adlewyrchu anghenion dioddefwyr.

Am fwy o wybodaeth, neu i wirfoddoli i gymryd rhan yn WMHN, ewch os gwelwch yn dda i’n gwefan www.ncmh.info ffoniwch 029 20 74 4392, neu e-bostiwch info@ncmh.info.