Mae sicrhau bod safonau ansawdd ar gyfer y Cynlluniau Gofal a Thriniaeth a gyflwynwyd yn gynharach y mis hwn yn un o’r pwyntiau a drafodwyd yn y digwyddiad “Symud I Fyny” a gynhaliwyd heddiw yn Ninbych-y-pysgod.

Mae’r Cynlluniau newydd, sydd yn rhan o’r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) hanesyddol, yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr gwasanaeth i fabwysiadu dull cynhwysfawr tuag at eu hadferiad o afiechyd meddwl difrifol drwy gofnodi eu holl amcanion adferiad a’u hanghenion cefnogaeth (yr wyth maes bywyd yw: llety; addysg a hyfforddiant; cyllid ac arian; meddygol a ffurfiau eraill o driniaeth gan gynnwys ymyriadau seicolegol; rhianta neu berthnasau gofalu; gofal personol a lles corfforol; cymdeithasol, diwylliannol neu ysbrydol; gwaith neu alwedigaeth).

Dywedodd y Defnyddiwr Gwasanaeth Iechyd Meddwl Matthew Whiting: “Mae cyflawni’r amcanion hirdymor yn fy Nghynllun Gofal wedi bod yn hanfodol o’m safbwynt i yn gwella ac wedi cynnig boddhad gwirioneddol. I’r rhai hynny sydd yn dechrau ar eu hadferiad gyda’r Cynlluniau Gofal a Thriniaeth holistaidd newydd a gyflwynwyd y mis hwn, buaswn yn dweud ei bod hi’n bwysig i gofio fod amynedd a gwaith caled yn angenrheidiol er mwyn eu galluogi i gyflawni eu hamcanion a gwireddu eu breuddwydion.

“I’r rhai hynny sydd yn ymgynghori ar Strategaeth Iechyd Meddwl newydd y Llywodraeth ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’, rwyf ond yn gobeithio y bydd y Strategaeth newydd yn amlinellu safonau ansawdd ar gyfer y Cynlluniau Gofal a Thriniaeth sydd o safon uwch na’r isafswm cyfreithiol sydd wedi eu nodi yng Nghod Ymarfer y Mesur. Mae’n wych bod y Cynlluniau newydd gennym o’r diwedd ond gadewch i ni wneud y mwyaf ohonynt!”

Yn gynharach yr wythnos hon, roedd Hafal wedi lansio cyhoeddiad newydd mewn cydweithrediad â’r Sefydliad Iechyd Meddwl a Bipolar UK sydd wedi ei baratoi i helpu defnyddwyr gwasanaeth i elwa o’r mwyaf o’r Cynlluniau Gofal a Thriniaeth newydd a gyflwynwyd ar Fehefin 6ed. Roedd y canllaw, “Cynllunio Gofal a Thriniaeth: Arweiniad cam wrth gam i ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd” wedi ei lansio ar y cyd gyda’r Cod Ymarfer ar gyfer y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths AC yn Adeilad y Pierhead, Caerdydd.

Wrth siarad yn y digwyddiad, dywedodd y Gweinidog: “Hoffwn gymryd y cyfle hwn i longyfarch defnyddwyr gwasanaeth ar lwyddiant yr ymgyrch ‘Symud I Fyny’ sydd yn dod i uchafbwynt gyda thaith ddringo i fyny’r Wyddfa ym mis Medi. Mae’n dangos yr hyn y mae modd i ddefnyddwyr gwasanaeth ei gyflawni a’r rôl gefnogi hanfodol sydd yn cael ei chwarae gan ofalwyr, defnyddwyr gwasanaeth a mudiadau’r trydydd sector.”
Mae’r ymgyrch “Symud I Fyny” yn cael ei chynnal gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl. Mae 22 digwyddiad sirol wythnosol yn cael eu cynnal gyda’r uchafbwynt yn daith ddringo i gopa uchaf Cymru, sef yr Wyddfa, ym mis Medi. Bydd yr ymgyrch hefyd yn cynnwys stondin rhyngweithiol yn Sioe Frenhinol Cymru ac, ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, yn y Cynulliad Cenedlaethol.

• Am fwy o luniau o’r digwyddiad, ewch i dudalen Facebook Hafal.
• Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch os gwelwch yn dda i: www.hafal.org
• Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf ar Twitter, ewch os gwelwch yn dda i: http://twitter.com/#!/hafal
• Er mwyn lawrlwytho copi o “Cynllunio Gofal a Thriniaeth: Arweiniad cam wrth gam i ddefnyddwyr gwasanaethauiechyd meddwl eilaidd”, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/pdf/Cynllunio_Gofal_a_Thriniaeth.pdf
• Er mwyn lawrlwytho copi o Ymateb y Panel Defnyddwyr Gwasanaeth Iechyd Meddwl a Gofalwyr i’r Strategaeth Iechyd Meddwl drafft “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl”, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/ddrafftstrategaeth.php