Defnyddwyr gwasanaeth Aberdâr yn siarad am Strategaeth Iechyd Meddwl

Mae’r Strategaeth yn amlinellu gweledigaeth y Llywodraeth ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl dros y ddeng mlynedd nesaf. Mae digwyddiadau ymgynghori ar y Strategaeth wedi eu cynnal ar draws Cymru. Mae’r digwyddiadau wedi caniatáu i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr i fynegi barn ar yr hyn yr hoffent ei weld yn cael ei gynnwys yn y Strategaeth.

Dywedodd defnyddiwr gwasanaeth Aberdâr Ioan Bevan sydd ag anhwylder deubegynol: “I mi, rhaid i brif ffocws y Strategaeth newydd fod ar gyflenwi. Mae deddfwriaeth dda iawn gennym yng Nghymru a’r hyn sydd yn allweddol yw sicrhau bod y cyfreithiau newydd yn cael eu gweithredu yn llawn. Mae hyn yn mynd i fod yn anodd yn yr hinsawdd economaidd bresennol ond gan fod y Mesur gennym nawr a’r Cynlluniau Gofal a Thriniaeth holistaidd newydd, rhaid i ni ymdrechu i wneud y mwyaf ohonynt. Nid oes unrhyw esgusodion nawr bod y Mesur gennym – rhaid i wasanaethau i ddarparu!”

“O safbwynt personol, rwy’n credu bod defnyddwyr gwasanaeth angen cymaint o help ag sydd yn bosib – yn enwedig pan ddaw hi at ddychwelyd i’r gwaith. Fy ngôl yn y pendraw yw cael swydd. Rwyf wedi mynychu cyrsiau hyfforddi sydd wedi cynorthwyo fy hyder; mae dod i Hafal dros y ddeng mlynedd diwethaf wedi fy helpu’n fawr hefyd.”

Roedd Panel Defnyddwyr Gwasanaeth Iechyd Meddwl a Gofalwyr (sydd yn cysylltu’n gyson â nifer mawr o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ar draws Cymru) wedi llunio ymateb i’r Strategaeth Ddrafft. Er mwyn darllen am feysydd y Strategaeth y maent hwy o’r farn y dylid eu cryfhau, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Nod yr ymgyrch “Symud I fyny” yw elwa o’r mwyaf o’r cyfleodd am wella o afiechyd meddwl difrifol sydd yn cael eu darparu gan ‘”Law yn Llaw at Iechyd Meddwl” a’r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) hanesyddol. Mae’r Mesur yn hynod bwysig am ei fod yn rhoi hawliau allweddol newydd i ddefnyddwyr gwasanaeth ac mae’n rhoi’r hawl gyfreithiol o’r diwedd i ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl eilaidd yng Nghymru i dderbyn Cynllun Gofal a Thriniaeth sydd yn cynnwys meysydd megis: llety; cyllid ac arian; ac addysg a hyfforddiant.

Mae’r ymgyrch “Symud I Fyny” yn cael ei chynnal gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl. Mae 22 digwyddiad sirol wythnosol yn cael eu cynnal gyda’r uchafbwynt yn daith ddringo i gopa uchaf Cymru, sef yr Wyddfa, ym mis Medi.
Bydd yr ymgyrch hefyd yn cynnwys stondin rhyngweithiol yn Sioe Frenhinol Cymru ac, ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, yn y Cynulliad Cenedlaethol.

• Am fwy o wybodaeth am “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl”, cliciwch yma.
• Er mwyn lawrlwytho copi o Ymateb y Pen Defnyddwyr Gwasanaeth Iechyd Meddwl a Gofalwyr i’r Strategaeth Ddrafft, cliciwch yma.
• Am fwy o luniau o’r digwyddiad, ewch i dudalen Facebook Hafal.
• Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch os gwelwch yn dda i: www.hafal.org 
• Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf ar Twitter, ewch os gwelwch yn dda i: http://twitter.com/#!/hafal_