Defnyddwyr gwasanaeth Caerffili yn dweud gwrandewch ar ein lleisiau!

Gwella darpariaeth gwasanaeth drwy sicrhau bod pobl yn gwrando ar leisiau gofalwyr a defnyddwyr gwasanaeth ac yn gweithredu ar yr hyn sydd ganddynt i’w ddweud oedd thema digwyddiad “Symud I Fyny” heddiw yng Nghaerffili.

Dywedodd Bryn Davies, gofalwr a gwirfoddolwr o brosiect Hafal Caerffili: “Rwyf wedi dod i gysylltiad â gwasanaethau iechyd meddwl fel gofalwr ifanc (yn gofalu am fy nhad) ac fel defnyddiwr gwasanaeth. Yn ystod y cyfnod hwn, rwyf wedi profi arferion da a drwg. Petawn wedi derbyn mwy o wybodaeth briodol a’u bod wedi ymgynghori gyda mi ynghylch gofal fy nhad a’m gofal fy hun, rwyf yn credu y buaswn wedi bod mewn lle gwell i wneud penderfyniadau am ein gofal a’n triniaeth. Wrth edrych ymlaen, y newyddion da yw y bydd y Mesur Iechyd Meddwl yn gosod dyletswydd ar wasanaethau iechyd meddwl i weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth wrth ysgrifennu cynllun gofal a dylai’r Mesur Gofalwyr sicrhau y bydd gwybodaeth well yn cael ei darparu i ofalwyr.

“O safbwynt personol, mae gweithio gyda Hafal wedi bod yn bositif iawn ac wedi helpu i gynorthwyo fy adferiad. Fe’m cyfeiriwyd fel defnyddiwr gwasanaeth i un o brosiectau Caerffili 15 mis yn ôl; rwyf nawr yn gweithio ym mhrosiect Hyderus. Ers dod i Hafal, rwyf yn fwy ymwybodol o hawliau defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr o dan y ddeddfwriaeth newydd, ac felly, rwyf yn medru cefnogi fy nhad yn well i wneud penderfyniadau am ei ofal a’i driniaeth.
“Nod yr ymgyrch “Symud i Fyny” yw elwa o’r mwyaf ar y cyfleoedd am adferiad o afiechyd meddwl difrifol sydd yn cael eu darparu gan Strategaeth newydd y Llywodraeth, “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl” a’r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) hanesyddol. Mae’r Mesur yn anhraethol bwysig oherwydd mae’n rhoi hawliau allweddol newydd i ddefnyddwyr gwasanaeth ac wedi rhoi’r hawl gyfreithiol i ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl eilaidd yng Nghymru i dderbyn Cynllun Gofal a Thriniaeth cynhwysfawr a holistaidd sydd yn cynnwys meysydd megis llety, cyllid ac arian; ac addysg a hyfforddiant.

Mae’r ymgyrch “Symud I Fyny” yn cael ei chynnal gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl. Mae 22 digwyddiad sirol wythnosol yn cael eu cynnal gyda’r uchafbwynt yn daith ddringo i gopa uchaf Cymru, sef yr Wyddfa, ym mis Medi.

Bydd yr ymgyrch hefyd yn cynnwys stondin rhyngweithiol yn Sioe Frenhinol Cymru ac, ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Am fwy o luniau o’r digwyddiad, ewch os gwelwch yn dda i dudalen Facebook Hafal.
Am fwy o wybodaeth ar yr ymgyrch, ewch os gwelwch yn dda i: www.hafal.org
Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf ar Twitter, ewch os gwelwch yn dda i http://twitter.com/#!/hafal_