Pobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl dal yn cael eu trin ar wardiau ar gyfer oedolion

Mae’r canlynol yn stori newyddion o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_news.php

Mae cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth gan WalesOnline wedi datgelu fod pobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl dal yn cael eu trin ar wardiau ar gyfer oedolion, a hynny er gwaetha ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i roi diwedd ar yr hyn sydd wedi ei ddisgrifio fel arfer “gwarthus”.

Roedd yr ateb a roddwyd gan gais WalesOnline wedi datgelu fod o leaf 38 unigolyn o dan 18 mlwydd oed wedi treulio 380 “diwrnod gwely” ar wardiau ar gyfer oedolion ym 2011/12 a thros y 10 mlynedd diweddaf, mae o leiaf 587 o blant wedi treulio 9,516 diwrnod gwely ar wardiau ar gyfer oedolion.

Mae’r ffigurau yn debyg o fod yn uwch gan fod rhai Byrddau Iechyd heb ddarparu’r wybodaeth ar gyfer yr holl flynyddoedd.

Dywedodd Swyddog i Bobl Ifanc Hafal John Gilheaney: “Mae’r ffigurau yma yn siomedig. Er y ddeddfwriaeth iechyd meddwl ardderchog, maent yn dangos fod cryn waith i wneud eto er mwyn gweithredu’r ddeddf – yn enwedig o safbwynt pobl ifanc.”

Wrth ymateb i’r ffigurau, dywedodd Llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: “Yn anffodus, ond yn anaml iawn, weithiau mae plant yn wynebu problemau seiciatryddol sydd angen iddynt aros yn yr ysbyty ac mae rhaid i ni i roi’r driniaeth orau bosib iddynt.

“Mae canllaw Llywodraeth Cymru yn glir – sef na ddylid gosod unrhyw blentyn mewn ward ar gyfer oedolyn oni bai bod yna bryderon am ddiogelwch y plentyn.

“Un o ymrwymiadau’r Cynllun Gweithredu Chwalu’r Rhwystrau (2010), sydd yn edrych i wella’r gwasanaethau iechyd meddwl a lles emosiynol i blant a phobl ifanc, yw lleihau’r nifer o blant a phobl ifanc sydd yn mynd i mewn i wardiau ar gyfer oeodlion.

“Rydym wedi buddsoddi £42m mewn cyfleusterau penodol ar gyfer cleifion mewnol sydd yn derbyn Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed yng Ngogledd Cymru a De Cymru; agorodd cyfleuster Gogledd Cymru yn 2009 a chyfleuster de Cymru ym 2011.”

Er mwyn darllen mwy am y stori hon gan gynnwys barn rhai o brif wleidyddion Cymru ar y ffigyrau, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/br17gw