“Symud I Fyny” yn cyrraedd Torfaen!

Mae’r digwyddiad yn dilyn Diwrnod Ymwybyddiaeth Iechyd Corfforol Cenedlaethol Hafal a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Abertawe ddoe. Wrth siarad am y rôl allweddol y mae cadw’n heini wedi chwarae o ran ei hadferiad o orbryder ac iselder, dywedodd y defnyddiwr gwasanaeth o Dorfaen Cheryl Bennet, sydd yn nofio ac yn mynd i’r gampfa unwaith yr wythnos: “Rwyf wir yn credu mewn cadw’n heini o ran gwella o afiechyd meddwl. Ers dechrau cadw’n heini, mae fy nghefn, sydd wedi rhoi problemau i mi yn y gorffennol, yn teimlo dipyn yn well, ac felly, mae cadw’n heini wedi cynorthwyo fy adferiad corfforol hefyd. Pa bynnag mor flinedig yr wyf yn teimlo cyn mynd i’r gampfa, rwyf wastad yn teimlo yn llawn egni ar ôl bod yno.

“Mae gennyf bartner sydd yn dod i’r gampfa gyda mi ac mae hyn wedi fy nghynorthwyo i roi hyder i mi a’m hysgogi i gyda’r rhaglen cadw’n heini. Yn y pendraw, rwy’n gobeithio colli pwysau a fydd yn gwneud i mi deimlo yn well am fy hun.

“Po fwyaf yr ydych yn cadw’n heini, yna byddwch yn teimlo yn well – yn feddyliol ac yn gorfforol. I mi, mae mynd i’r gampfa wedi fy nghynorthwyo i fynd allan a chwrdd â phobl sydd hefyd wedi bod yn fuddiol. Rwy’n credu fod cadw’n heini yn rhoi amcan da i ddefnyddwyr gwasanaeth fel fi ei gyflawni. Rwy’n teimlo fy mod wedi cyflawni rhywbeth ar ddiwedd pob un sesiwn; mae’n rhoi cryn dipyn o hwb i mi.”

Nod yr ymgyrch yw elwa o’r mwyaf ar y cyfleoedd am adferiad o afiechyd meddwl difrifol sydd yn cael eu darparu gan Strategaeth ddrafft Iechyd Meddwl Llywodraeth Cymru, “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl” a’r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) hanesyddol. Mae’r Mesur yn anhraethol bwysig oherwydd mae’n rhoi hawliau allweddol newydd i ddefnyddwyr gwasanaeth ac wedi rhoi’r hawl gyfreithiol i ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl eilaidd yng Nghymru i dderbyn Cynllun Gofal a Thriniaeth cynhwysfawr a holistaidd sydd yn cynnwys meysydd megis: llety, cyllid ac arian; ac addysg a hyfforddiant.

Mae’r ymgyrch “Symud I Fyny” yn cael ei chynnal gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Mental Health Foundation. Mae 22 digwyddiad sirol wythnosol yn cael eu cynnal gyda’r uchafbwynt yn daith ddringo i gopa uchaf Cymru, sef yr Wyddfa, ym mis Medi. Bydd yr ymgyrch hefyd yn cynnwys stondin rhyngweithiol yn Sioe Frenhinol Cymru ac, ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Am fwy o luniau o’r digwyddiad a’r Diwrnod Chwaraeon a gynhaliwyd ddoe, ewch os gwelwch yn dda i dudalen Facebook Hafal.

Am gyngor ar sut i wella eich iechyd corfforol, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/whole_physical.php

Am fwy o wybodaeth ar yr ymgyrch, ewch os gwelwch yn dda i: www.hafal.org

Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf ar Twitter, ewch os gwelwch yn dda i http://twitter.com/#!/hafal_