“Asesiad Gallu I Weithio yn parhau i fod yn broses aneffeithiol”

Mae trydydd Adolygiad o’r Asesiad Gallu I Weithio (AGIW) yn cael ei gynnal gan ymgynghorydd llywodraeth y DU, yr Athro Malcolm Harrington. Cyflwynwyd yr AGIW yn gyntaf ym mis Medi 2008 er mwyn asesu’r hawl i dderbyn Lwfans Cymorth a Chyflogaeth (LCaCh), ac mae Deddf Diwygio Lles 2007 yn ymrwymo’r Ysgrifennydd Gwladol i gyflwyno adroddiad annibynnol gerbron y Senedd bob blwyddyn am y bum mlynedd gyntaf o ran ei weithredu. 

Mae’r trydydd adolygiad yn rhan o raglen barhaus a bydd yn archwilio mewn mwy o fanylder yr hyn fydd yn digwydd i bobl sydd yn Ffit i Weithio a phobl sydd wedi eu gosod mewn  Gweithgaredd sydd yn  Ymwneud â Gwaith (gan gynnwys canlyniadau Rhaglenni Gwaith) a Grwpiau Cymorth a’r ffactorau sydd yn dylanwadu ar y canlyniadau yma. Roedd y broses o alw am dystiolaeth wedi ei chynnal rhwng 12fed o Orffennaf a Medi’r 7fed 2012 gyda’r Athro Harrington yn meddu ar ddiddordeb penodol yn y farn a’r dystiolaeth am y modd y cafodd ei argymhellion blaenorol eu gweithredu ac unrhyw newidiadau sydd yn ymwneud â chyfathrebu, asesiadau wyneb yn wyneb a gwneud penderfyniadau. 

Mae Hafal wedi uno gyda’r Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl, y Sefydliad Iechyd Meddwl, Mind, Rethink Mental Illness, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion a’r Gymdeithas Albanaidd ar Iechyd Meddwl er mwyn cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i’r Athro Harrington. Mae ein tystiolaeth wedi canfod fod yr AGIW yn parhau i fod yn broses aneffeithiol ac nid yw’n gweithredu’n deg nac yn effeithiol. Rydym yn credu fod angen gwelliannau pellach sylweddol i’r AGIC er mwyn sicrhau ei fod yn gweithio yn deg ac yn effeithiol i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl. 

Mae copi o’n ymateb llawn ar gael yma

Am fwy o wybodaeth am AGIW, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/Illorinjured/DG_172012