Defnyddwyr gwasanaeth Sir Ddinbych yn amlygu pwysigrwydd addysg a hyfforddiant

Y rôl bwysig sydd gan addysg a hyfforddiant i’w chwarae yn y daith tuag at adferiad o afiechyd meddwl difrifol oedd prif thema’r digwyddiad “Symud I Fyny” heddiw yn Sir Ddinbych.   

Dywedodd y defnyddiwr gwasanaeth Jayne Townson: “Cefais fy nerbyn yn ddiweddar gan goleg er mwyn gwneud ‘cwrs mynediad at brifysgol’ ar ôl llwyddo yn yr arholiad mynediad. Mae hi wedi bod yn daith hir i gyrraedd y cam hwn.

“Pan wnes i gysylltu gyda Hafal gyntaf, roeddwn yn eithriadol o isel, yn orbryderus ac nid oedd unrhyw hunanhyder gennyf. Cefais fy efeillio gyda menyw o’r enw Val a oedd o’r cychwyn cyntaf wedi gwneud i mi ymlacio. Roedd hi’n fy ‘neall’ i.

“Cam wrth gam, gyda help ac anogaeth Val, rwyf wedi ail-wneud fy CV, wedi ymweld â’m meddyg teulu, cael sesiynau gyda’m cwnselydd a chwrdd â Val yn gyson.

“Er fy mod yn nerfus am y dyfodol a dal yn cysylltu gyda Val, rwyf yn bositif erbyn hyn ac yn medru gosod fy hun ar y llwybr cywir am ryw fath o ddyfodol. Mi wnes i geisio lladd fy hun rhai blynyddoedd yn ôl.  Roeddwn yn credu na fuaswn yn teimlo yn bositif am unrhyw beth byth eto; ond mae hunan-barch gennyf nawr.”

Mae’r ymgyrch “Symud I Fyny” yn cael ei chynnal gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Mental Health Foundation. Mae 22 digwyddiad sirol wythnosol yn cael eu cynnal gyda’r uchafbwynt yn daith ddringo i gopa uchaf Cymru, sef yr Wyddfa, ym mis Medi. Bydd yr ymgyrch hefyd yn cynnwys stondin rhyngweithiol ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn y Cynulliad Cenedlaethol. 

Am fwy o luniau o’r digwyddiad, ewch os gwelwch yn dda i dudalen Facebook Hafal.

Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch os gwelwch yn dda i www.hafal.org.

Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf ar Twitter, ewch os gwelwch yn dda i: http://twitter.com/#!/hafal_

Er mwyn lawrlwytho copi o “Cynllunio Gofal a Thriniaeth: Arweiniad cam wrth gam i ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd”, cliciwch yma os gwelwch yn dda.