Defnyddwyr gwasanaeth Sir Fflint yn amlygu’r pwysigrwydd o gymryd camau bychain tuag at adferiad

Y pwysigrwydd o osod camau bychain, hawdd eu cyflawni ar y daith tuag at adferiad o salwch meddwl difrifol oedd y thema yn nigwyddiad ‘Symud I Fyny’ heddiw yn Sir Fflint.

Rhyw ddwy wythnos cyn i’r ymgyrch gyrraedd uchafbwynt gyda Her yr Wyddfa, sef taith ddringo o fynydd uchaf Cymru, mae defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr o’r ardal wedi bod yn myfyrio ar nifer o faterion gan gynnwys: pwysigrwydd cadw’n heini; buddion a ddaw o fod yn rhan o grŵp cymdeithasol; a’r angen am wybodaeth glir sydd yn esbonio’r newidiadau diweddar i ddeddfwriaeth iechyd meddwl yng Nghymru.

Bydd y defnyddiwr gwasanaeth Ed Davies yn dringo’r Wyddfa mewn dwy wythnos. Dywedodd Ed, sydd wedi derbyn triniaeth am gamddefnyddio sylweddau: “Mae cael rhwydwaith cymorth wedi bod yn help gwirionedd i’m gwraig, sydd yn gofalu amdanaf, a minnau i roi fy mywyd yn ôl ar y trywydd iawn.

Mae yna amcan newydd yn cael ei osod ar fy nghyfer bob diwrnod; mae cyflawni fy amcanion dyddiol yn rhoi llawer o foddhad i mi. Mae fy nhaith tuag at adferiad wedi bod fel dringo mynydd: un cam ar y tro tan ein bod wedi cyrraedd y brig.”

Dywedodd gwraig Ed, Karen: “Mae bod yn ofalwr yn waith caled. Mae’n anodd i ofalwyr i ymddiried yn rhywun na sydd yn rhan o’r teulu a dweud wrthynt am yr hyn sydd yn digwydd, a hynny am fod yna stigma ynghlwm wrth gamddefnyddio sylweddau. Mae gofalwyr yn aml yn gorfodi ymdopi ar ben eu hunain ac mewn distawrwydd. Mae gwybod bod gwasanaethau ar gael lle y mae modd i mi siarad gyda rhywun heb gael fy nhosturio neu fy meirniadu wedi newid fy mywyd.”

Yn ystod digwyddiad heddiw, a agorwyd gan y Cynghorydd Ann Minshull, Cadeirydd Cyngor Sir Fflint, gofynnwyd i ofalwyr i ysgrifennu un frawddeg am, rhywbeth sydd wedi eu helpu gyda’u dyletswyddau gofalu. Dyma ddetholiad o’r farn a fynegwyd:

“Rwyf wrth fy modd yn medru siarad gydag eraill mewn amgylchiadau tebyg, mae’n fy helpu i deimlo nad wyf ar ben fy hun.”
“Mae cael grwpiau cymdeithasol wir wedi lleihau’r ymdeimlad fy mod wedi fy ynysu, mae yna rywbeth i fynd allan ar ei gyfer nawr.”
“Mae chwarae rhan yng ngrwpiau gofalwyr Hafal wedi rhoi hwb i’m hunan-hyder ac wedi fy annog i leisio fy marn i fudiadau eraill hefyd.”
“Mae cael gwybodaeth am y newidiadau diweddar i ddeddfwriaeth iechyd meddwl wedi helpu i ddeall sut y mae gofal fy mab wedi newid er gwell.”
“Credaf y bydd Her yr Wyddfa yn ddiwrnod ffantastig; bydd datganiad go iawn yn cael ei wneud.”
“Rwyf wedi bod yn cadw’n heini er mwyn helpu i gadw fy iselder i ffwrdd. Dechreuais gyda chamau bach, ac rwyf nawr yn teimlo fod dyfodol mwy disglair gennyf.”
Mae’r ymgyrch “Symud I Fyny” yn cael ei chynnal gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl. Mae 22 digwyddiad sirol wythnosol yn cael eu cynnal gyda’r uchafbwynt yn daith ddringo i gopa uchaf Cymru, sef yr Wyddfa, ym mis Medi.

Bydd yr ymgyrch hefyd yn cynnwys stondin rhyngweithiol ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Am fwy o luniau o’r digwyddiad, ewch os gwelwch yn dda i dudalen Facebook Hafal.
Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch os gwelwch yn dda i www.hafal.org.
Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf ar Twitter, ewch os gwelwch yn dda i: http://twitter.com/#!/hafal_