Lesley Griffiths: “Addysg o bwysigrwydd canolog i drin salwch meddwl”

Roedd Lesley Griffiths AC wedi amlygu’r effaith bositif y mae hyfforddiant ac addysg yn medru ei gael ar fywydau defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl yn nigwyddiad “Symud I Fyny” heddiw yn Wrecsam. 

Yn ystod digwyddiad heddiw, roedd Lesley wedi cyflwyno tystysgrifau Agored a City & Guilds  i ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl o brosiect Wrecsam am waith a gwblhawyd ar ystod o destunau gan gynnwys: “Cyflwyniad i sgiliau hyfforddwr”, “Dyddiaduron Iechyd Meddwl” a “Siarad gyda hyder”.

Dywedodd Lesley: “Fel yr Aelod Cynulliad dros Wrecsam, rwyf yn gwybod am y gwaith da sydd wedi ei wneud gan Hafal yma yn Wrecsam am flynyddoedd lawer. Drwy fy rôl fel Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, rwyf hefyd yn gyfarwydd gyda’r gwaith gwerthfawr sydd wedi ei wneud ar draws Cymru gan bartneriaid eraill “Symud I Fyny”, sef  Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl. Mae’n bleser felly i fynychu’r digwyddiad hwn – yn enwedig i gael y fraint o gyflwyno’r tystysgrifau yma.  Mae addysg a hyfforddiant o bwysigrwydd canolog er mwyn mabwysiadu dull mwy crwn tuag at fynd i’r afael â salwch meddwl, yn ein helpu i drin cleifion claf fel unigolyn cyflawn yn hytrach na chasgliad o symptomau.  

“Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu’r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) ar hyn o bryd sydd yn ymgorffori’r fath ddull, yn gosod dyletswydd ar wasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru i gytuno ar Gynlluniau Gofal a Thriniaeth gyda defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl eilaidd.  Mae’n wych i weld y dull hwn yn cael ei weithredu gan ddefnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd ar y naill law, a hefyd gan dimau proffesiynol lleol yn Wrecsam ar y llaw arall. Gyda’i gilydd, maent yn helpu i roi defnyddwyr gwasanaeth wrth wraidd gwasanaethau iechyd meddwl.” 

Wrth siarad am yr effaith bositif y mae hyfforddiant ac addysg wedi cael ar ei bywyd,  dywedodd defnyddiwr gwasanaeth Wrecsam Naomi Challoner: “Nid oes llawer o amser ers pan oeddwn yn dawel ac yn amharod i siarad yn gyhoeddus. Nid oeddwn mewn lle da, roedd fy iechyd meddwl yn effeithio ar holl agweddau o’m mywyd. Ond ers hynny, dechreuais weithio gyda Gwasanaeth Cyswllt Cymunedol, ac rwyf wedi ennill hyder erbyn hyn. Rwyf wedi cwblhau dau gwrs Agored ac mae fy agwedd at fywyd wedi newid. Er enghraifft, rwyf dipyn yn fwy hyderus yn gymdeithasol erbyn hyn.

“Rwyf yn cynrychioli prosiect Hafal Wrecsam mewn digwyddiadau. Ym Mehefin, mi wnes i fynd i Gaerdydd er mwyn lansio’r Canllaw Cynllunio Gofal a Thriniaeth a luniwyd gan Hafal mewn cydweithrediad â’n partneriaid ‘Symud I Fyny’. Siaradais â’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Lesley Griffiths AC, yn y lansiad. Daeth Lesley i un o’n grwpiau ffocws wedi hyn ac roedd yn fy nghofio. Yn y grŵp ffocws, siaradais gyda’r Gweinidog am sut y mae fy mywyd wedi newid. Rodd wedi cymryd diddordeb yn y cyrsiau yr wyf wedi eu cwblhau a’r ffaith fy mod yn rhannu fy mhrofiadau gydag eraill. 

“Nid oeddwn mewn lle da ond rwyf wedi fy nghyffroi gan fywyd nawr. Mae’r diolch am hyn i Hafal a’r gefnogaeth yr wyf wedi derbyn.”