CAMHS yn “flaenoriaeth allweddol” yn Law yn Llaw at iechyd Meddwl

Mae’r canlynol yn eitem o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i : http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_index.php

Roedd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths AC wedi lansio “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl” yr wythnos hon.

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl yw Strategaeth iechyd meddwl Llywodraeth Cymru am y ddeng mlynedd nesaf. Dyma’r Strategaeth iechyd meddwl gyntaf i gynnwys pob un oedran; ei nod yw gwella iechyd meddwl pawb yng Nghymru a darparu gwasanaethau mwy effeithiol.

Er mwyn canfod sut yr oedd pobl ifanc wedi dylanwady Llaw yn Llaw at iechyd Meddwl a sut y mae’r Strategaeth yn mynd i wella bywydau pobl ifanc nyg Nghymru sydd ag afiechyd meddwl, roedd y ganolfan wedi gofyn i Sian Richards, Arweinydd Llywodrateh Cymru ar Faterion Iechyd Meddwl, y cwestiwn canlynol. Mae ei hateb yn dilyn.

HUB: Pa fateriona godwyd gan bobl ifanc yn ystod cyfnod ymgynghori Law yn Llaw at iechyd Meddwl a sut y byd y Strategaeth yn helpu’r bobl mwyaf hynny mewn cymdeithas yng Nghymru sydd fwyaf agored i nwied ac yn meddu ar afiechyd meddwl difrifol?

SIAN: Roedd digwyddiadau ymgynghori penodol ar “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl” wedi eu cynnal dros yr haf. Roedd y digwyddiadau yma yn cynnwys 80 o bobl ifanc sydd â phrofiad o wasanaethau iechyd meddwl a gyda grwpiau ieuenctid. Roedd y themâu cyffredin a godwyd yn cynnwys: y pwysigrwydd o gael perthynas gefnogol gyda gweithwyr proffesiynol sydd yn seiliedig ar ymddiriedaeth; cael y gefnogaeth ar yr adeg iawn; cael dewis am y gwasanaethau y maent yn derbyn a chyfrinachedd; a’r angen i gael cyfnod pontio da rhwng CAMHS a gwasanaethau i oedolion.

Mae gwasanaethau CAMHS yn faes sydd o flaenoriaeth allweddol yn y Strategaeth ac mae nifer o weithrediadau allweddol wedi eu cynnwys yng Nghynllun Cyflenwi’r Strategaeth sydd yn canolbwyntio ar gefnogaeth blynyddoedd cynnar, ymyriadau cyflym a bod y cyfnod pontio rhwng gwasanaethau yn cael ei reoli’n fwy effeithiol.

Am fwy o wybodaeth am ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’, ewch os gwelwch yn dda i: http://tinyurl.com/93mzvnb