Dathliad “Symud I Fyny” yn nigwyddiad Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn y Senedd

Dathlwyd Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn y Senedd yn gynharach heddiw fel uchafbwynt i’r ymgyrch genedlaethol, ‘Symud I Fyny’, a gynhaliwyd dros yr haf ac a arweiniwyd gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr. Cefnogwyd yr ymgyrch gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl.

Yn ogystal ag Aelodau Cynulliad, roedd nifer sylweddol o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr o Gymru benbaladr wedi mynychu’r digwyddiad ynghyd â gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol allweddol.

Yn ystod y digwyddiad, roedd ACau wedi gwylio ffilm o Her Eryri a gynhaliwyd ar Fedi’r 28ain pan oedd 100 o ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol wedi cyrraedd copa uchaf Cymru. Roedd y daith ddringo yn symboleiddio sut y mae defnyddwyr gwasanaeth yn medru cyrraedd uchelfannau newydd yn y broses o gael eu hymrymuso ynghyd â’u hadferiad.

Wrth siarad yn y digwyddiad, dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths AC: “Bydd un ym mhob pedwar oedolyn yng Nghymru yn profi symptomau iechyd meddwl ar ryw bwynt yn eu bywydau. Mae pobl sydd yn profi’r fath broblemau angen mynediad at ofal a thriniaeth effeithiol. Mae hefyd yn bwysig iawn ein bod yn sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn cael dweud eu dweud ar y polisïau a’r gwasanaethau hynny sydd yn cael effaith ar eu bywydau beunyddiol.

“Roedd ‘Symud I Fyny’ wedi cyflawni hyn i’r dim. Mae wedi ymrymuso defnyddwyr gwasanaeth, teuluoedd a’u gofalwyr a hefyd wedi amlygu’r rôl hanfodol sydd yn cael ei chwarae gan y trydydd sector. Mae Hafal a’i bartenriaid, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl, yn haeddu ein diolch am wneud yr ymgyrch yn gymaint o lwyddiant dros yr haf.

“Roedd gen i ddiddordeb penodol i ddysgu am daith ddringo ddiweddar i fyny’r Wyddfa. Mae’r daith ddringo yn symboleiddio yn gryno’r dyhead sydd gan ddefnyddwyr gwasanaeth i gyrraedd uchelfannau newydd a gwneud y mwyaf o’u potensial am adferiad a dwyn rheolaeth o’u bywydau.
“Roedd defnyddwyr gwasanaeth wrth wraidd ‘Symud I Fyny’ ac roedd eu barn hefyd wedi llywio Llywodraeth Cymru. Mae ein hathroniaeth, sef y dylai defnyddwyr gwasanaeth chware rhan yn y broses o gynllunio a darparu gofal, i’w weld yn y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) a’r Strategaeth Iechyd Meddwl i Gymru sydd i’w chyhoeddi cyn hir. ‘Law yn Llaw’ yw un o’r Strategaethau gorau yr wyf wedi ei weld fel Gweinidog ac Aelod Cynulliad ers i mi fod yma ers 2007. Ryw’n credu mai’r rheswm am hyn yw bod defnyddwyr gwasanaeth wedi cael cymaint o fewn yn y broses o’i llunio.”

Roedd yr ymgyrch “Symud I Fyny”, sydd yn anelu i fanteisio o’r mwyaf ar y cyfleoedd am adferiad o afiechyd meddwl difrifol sydd yn cael eu darparu gan Strategaeth Iechyd Meddwl drafft Llywodraeth Cymru, “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl” a’r Mesur Iechyd Meddwl hanesyddol (Cymru), wedi ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl ac roedd wedi cynnwys 22 digwyddiad sirol a theithiau dringo i fyny Pen y Fan a’r Wyddfa.

Dywedodd Bill Walden-Jones, Prif Weithredwr Hafal: “Rydym yn hynod bles gyda’r ymgyrch sydd wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Yn benodol, mae’r Llywodraeth wedi gwrando arnom ac wedi sicrhau bod y Mesur a’i Reoliadau a’r Cod Ymarfer yn rhagnodi Cynllun Gofal a Thriniaeth holistaidd ac wedi gosod amserlenni o ran llunio’r Cynlluniau. Rydym yn optimistaidd fod y Strategaeth Iechyd Meddwl a Lles sydd i’w cyhoeddi cyn hir a’r Cynllun Cyflenwi cysylltiedig yn cydnabod y dylid comisiynu mewn ymateb i’r anghenion sydd yn cael eu hadnabod yn y Cynlluniau Gofal a Thriniaeth – a dylent fynd i’r afael â’r wyth maes bywyd yn y Cynlluniau hynny.”

• Am fwy o luniau o’r digwyddiad, ewch os gwelwch yn dda i dudalen Facebook Hafal.
• Am fwy o wybodaeth ar yr ymgyrch, ewch os gwelwch yn dda i www.hafal.org