Cyllidebau iechyd meddwl personnol i’w cyflwyno ar draws Lloegr

Bydd miloedd o bobl yn Lloegr yn cael y cyfle cyn hir i ddylunio eu gofal GIG eu hunain wrth i’r Gweinidog Gofal a Chymorth Norman Lamb gyhoeddi’r ffaith bod Cyllidebau Iechyd Personol yn mynd i gael eu cyflwyno heddiw ar draws Lloegr.

Mae Cyllidebau Iechyd Personol yn swm o arian sydd yn cael ei roi i rywun er mwyn eu helpu i ddylunio pecyn gofal a chymhorth gan glinigwyr a darparwyr gofal eraill. Mae hyn yn golygu bod mwy o reolaeth ganddynt dros natur y driniaeth sydd yn cael ei darparu yn hytrach na derbyn gofal sydd wedi ei ‘gynnig’ gan y GIG.

Lansiwyd y rhaglen cyllideb iechyd personol gan yr Adran Iechyd ym 2009 o dan y Llywodraeth Lafur ac mae’r Llywodraeth Glymblaid wedi parhau â’r rhaglen.

Comisiynwyd adolygiad annibynnol ar y cyd gyda rhaglen beilot gyda’r nod o ganfod a oedd cyllidebau iechyd personol yn sicrhau allbynnau iechyd a gofal gwell o gymharu â gwasanaethau confensiynol – ac os felly, y ffordd orau i weithredu’r cylldiebau iechyd peronsol.

Mae’r rhaglen wedi ei harbrofi mewn manylder mewn 20 safle yn Lloegr am y tair blynedd diwethaf a chyhoeddwyd adroddiad gwerthuso heddiw sydd yn canfod fod ansawdd bywyd y bobl a’u denfyddiodd hwy wedi gwella, gyda rhai hyd yn oed yn profi gostyngiad o ran y niferoedd o amser y maent wedi mynychu’r ysbyty. Roedd yr asesiad annibynnol o gyllidebau iechyd personol wedi canfod fod:
Ansawdd bywyd pobl wedi gwella
Os yw hanner y bobl sydd yn gymwys ar gyfer Gofal Iechyd parhaus yn manteisio ar y dewis o gyllideb, gallai hyn olygu arbedion ariannol o tua £90 miliwn.
Gostyngiad yn y niferoedd o droeon y mae’n rhaid i bobl fynychu yr ysbyty
Mae’n debyg fod y buddion yn fwy pwerus i’r rhai hynny sydd ag anghenion iechyd meddwl uchel. O ganlyniad, bydd cyllidebau iechyd personol yn cael eu targedu yn gyntaf at y bobl hynny sydd yn derbyn Gofal Parhaus GIG, tua 56,000 o bobl, ac eraill y mae clinigwyr yn teimlo y byddent yn elwa o’r hyblygrwydd ychwanegol a’r rheolaeth sydd yn cael eu cynnig gan gyllidebau iechyd personol.

Bydd Llywodraeth y DU yn buddsoddi £1.5 miliwn er mwyn cyflwyno cyllidebau iechyd meddwl personol ar draws Lloegr.

Dywedodd y Gweinidog Gofal a Chymorth Norman Lamb: “Mae dadansoddiad annibynnol wedi dangos nawr fod cyllidebau iechyd personol yn medru rhoi pobl yn ôl mewn rheolaeth o’u gofal a gwneud gwahaniaeth sylweddol i ansawdd eu bywydau, Mae’n ysbrydoledig i glywed straeon dynol am y llwyddiant sydd wedi dod i ran pobl yn sgil y cyllidebau yma.”

Dywedodd Bill Walden-Jones, Prif Weithredwr yr elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal: “Er bod y rhaglen hon yn berthnasol i Loegr, rydym yn gobeithio y bydd Cymru yn talu sylw.

“Mae Aelodau Hafal yn gwybod o brofiad bod unigolion sydd wedi eu hymrymuso i wneud penderfyniadau eu hunain am eu gofal a’u triniaeth yn meddu ar gyfle llawer gwell i gymryd rheolaeth o’u bywydau a chael yr hyn sydd angen arnynt o’r gwasanaethau. Mae cynnig cyllideb bersonol i bobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol yn ffordd bwysig o gyflawni hyn.”

Er mwyn darllen yr adroddiad ar gyllidebau personol, cliciwch yma – os gwelwch yn dda.