‘Cael saib o felan mis Ionawr trwy wirfoddoli i helpu pobl eraill’

Wrth i ni gyrraedd 21 Ionawr – sy’n adnabyddus feldiwrnod diflasaf y flwyddyn, mae’r Gronfa Loteri Fawr a Chyngor GweithreduGwirfoddol Cymru (WCVA) yn galw ar bobl ar draws Cymru i leddfu Llun y Felantrwy wirfoddoli eu hamser mewn grŵp cymunedol neu elusen leol.

Ynogystal â gwneud gwahaniaeth i bobl eraill, dengys ymchwil y Gronfa Loteri Fawr y gall gwirfoddolihelpu i gynyddu sgiliau, hyder a hunan-barch – ymateb pendant i felan misIonawr. Dyna pam mae’r Gronfa Loteri Fawr a WCVA wedi dod ynghyd i annog mwy o bobl i wirfoddoli i gael gwaredar ddiflastod yn sgil y Nadolig.

Meddai Cyfarwyddwr Cronfa Loteri Fawr Cymru,John Rose: “Mae Gemau 2012 wedi dangos awyddy cyhoedd am wirfoddoli ac mae’r miloedd o bobl sy’n cofrestru i gefnogiGemau’r Gymanwlad yn cadarnhau hyn. Ond mae gwirfoddoli i brosiect neu elusenleol yr un mor werthfawr, a gall gael hyd yn oed yn fwy o effaith: gall wneudgwahaniaeth sylweddol i’ch cymuned neu fywydau pobl mewn angen, ac mae einhymchwil yn dangos y gall helpu i wella eich lles chi hefyd.”

Ynogystal â gwirfoddoli ar gyfer prosiectau a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr,mae yna miloedd o weithgareddau ac elusennau eraill y mae angen cefnogaetharnynt.

Ganamlygu manteision gwirfoddoli, meddaiTim Day, Cyfarwyddwr Gwirfoddoli a Pholisi yn WCVA:  “Mae gan bobgwirfoddolwr ei stori ei hun o ran pam mae’n ei wneud e a’r budd y mae’n eigael ohono. I rai mae’n ffordd o fyw naturiol i gymryd rhan yn eu cymuned, yngweithio gyda phobl eraill a gwneud yr hyn y maen nhw’n frwd drosto.

“Irai eraill mae’n antur newydd, wedi’i symbylu efallai gan yr angen am ennillprofiad mewn maes penodol, neu ‘symud ymlaen’ ar ôl profiad difrifol mewn bywydmegis salwch, profedigaeth neu golli swydd. Mae gwirfoddoli, sydd yn ôl ei ddiffiniad yn ddi-dâl, yn arwain mewngwirionedd at enillion anniriaethol enfawr. Dim ond gofyn i wirfoddolwr y maeangen i chi ei wneud i glywed hynny!”

I gael mwy o wybodaeth am gyfleoedd gwirfoddoliyng Nghymru, ewch i www.volunteering-wales.net