Hafal yn ennill cyllid gan y Loteri Fawr er mwyn datblygu Canolfan Adferiad

Mae Hafal wedi ennill cyllid gan y Loteri Fawr er mwyn datblygu Canolfan Adferiad arloesol newydd a fydd yn cynnig cymorth i gleifion mewnol a thriniaeth i bobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol. Bydd cyllid “Arloesedd” y Loteri yn caniatáu i Hafal i gyflogi Swyddog Datblygu er mwyn bwrw ymlaen â’r fenter.

Dywedodd Bill Walden-Jones, Prif Weithredwr Hafal: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi ennill y cyllid er mwyn datblygu’r fenter gyffrous hon. Mae’r Loteri Fawr wedi cydnabod pa mor wreiddiol a diddorol fydd y prosiect hwn ar gyfer Cymru ac mae ein Haelodau yn ddiolchgar iawn am eu cefnogaeth.

“Rydym wedi siarad ag arbenigwyr allweddol am ein cysyniad o Ganolfan Adferiad gan gynnwys cleifion a theuluoedd, comisiynwyr ac ymgynghorwyr y GIG, a chysylltiadau mewn gwasanaethau cymdeithasol a mudiadau eraill y Trydydd Sector: mae yna gefnogaeth gref o blaid bwrw ymlaen â’r fenter hon.

“Rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu gwasanaeth arloesol sydd yn uchelgeisiol ar ran ei gleientiaid ac sydd yn gosod safonau newydd o ran arfer gorau yng Nghymru.”

Bydd y Ganolfan Adferiad yn darparu gwasanaeth blaengar i bobl sydd yn profi afiechyd meddwl difrifol ac sydd angen triniaeth ysbyty. Bydd yn seiliedig ar yr egwyddorion canlynol:-
• Bydd y Ganolfan yn wasanaeth dielw a fydd yn cael ei ddarparu gan fudiad o’r Trydydd Sector
• Bydd yn canolbwyntio ar adferiad ac yn holistaidd, yn ymrymuso cleifion i fyw yn fwy annibynnol ac i ddod i delerau â’r syndrom o’r drws sy’n cylchdroi – (sef patrwm cylchol o ail-dderbyniadau byrdymor drol ar ôl tro i unedau seiciatryddol)
• Bydd y Ganolfan yn gost-effeithiol: bydd y ffocws ar adferiad yn sicrhau bod cleifion yn symud ymlaen o’r gwasanaeth mor fuan ag sydd yn bosib a’u bod wedi eu paratoi ac yn cael eu cefnogi tuag at weithio at adferiad.
• Bydd y gwasanaeth yn cael ei arwain gan gleifion: roedd y Loteri Genedlaethol yn frwdfrydig iawn i ariannu’r gwasanaeth gan fod Hafal yn cael ei arwain gan ddefnyddwyr a byddai hyn yn llywio diwylliant y Ganolfan
• Bydd yn darparu cyfleoedd sylweddol o ran swyddi
• Bydd y Ganolfan yn cael ei datblygu gyda chysylltiad agos â’r GIG er mwyn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth sydd yn cydlynu gyda gwasanaethau cyfredol y GIG a’i bod yn cwrdd â’r safonau llywodraethiant clinigol uchaf
• Bydd yna gapasiti yn y Ganolfan ar gyfer 15 gwely a bydd wedi ei lleoli yn Ne Cymru
• Bydd yn cael ei gofrestru fel ysbyty gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru
• Bydd y gwasanaeth yn mabwysiadu dull holistaidd sydd yn unol â’r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) a’r strategaethau “Law yn Llaw at Iechyd” a “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl”.

Am y newyddion diweddaraf am y Ganolfan newydd neu am fwy o newyddion Hafal, ewch os gwelwch yn dda i www.hafal.org neu dilynwch ni ar Facebook a Twitter.