Mynegai Ieuenctid 2013: Un ym mhob deg o bobl ifanc yn teimlo eu bod yn methu ag ymdopi â bywyd

Mae un ym mhob deg o bobl ifanc yn teimlo eu bod yn methu ag ymdopi â bywyd beunyddiol – dyma’r rhybudd gan Fynegai Ieuenctid Ymddiriedolaeth y Tywysog.

Mae Mynegai Ieuenctid Ymddiriedolaeth y Tywysog yn datgelu fod pobl ifanc na sydd mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant (NEETs) fwy na dwywaith mor debygol i deimlo nad ydynt yn medru ymdopi o’u cymharu â’u cyfoedion.

Mae’r adroddiad – sydd yn seiliedig ar gyfweliadau gyda 2,136 o bobl rhwng 16 a 25 mlwydd oed – hefyd yn dangos fod mwy nag un o bob pum person ifanc (22 y cant) heb gael unrhyw un i siarad gyda hwy am eu problemau wrth dyfu i fyny.

Yn ôl yr ymchwil, mae pobl ifanc NEET llawer iawn llai tebygol o fod wedi cael rhywun i siarad â hwy am eu problemau.

Dywedodd Martina Milburn, Prif Weithredwr yr Ymddiriedolaeth Tywysog: “Mae nifer ddychrynllyd o bobl ddi-waith yn teimlo nad ydynt yn medru ymdopi – ac mae wir yn anodd i’r sawl na sydd yn meddu ar rwydwaith cymorth.

“Yn Ymddiriedolaeth y Tywysog, rydym yn gwybod mai’r sawl sydd fwyaf agored i niwed sydd gan amlaf fwyaf pell o’r farchnad lafur. Gall bywyd ddod yn ddisgynfa droellog – a hynny wrth symud o blentyndod heriol i fywyd fel oedolyn di-waith. Ond, gyda’r gefnogaeth gywir, mae modd i ni helpu i roi bywydau pobl yn ôl ar y trywydd cywir.”
Mae pumed Mynegai Ieuenctid blynyddol yr elusen – sydd yn edrych ar les pobl ifanc ar draws ystod o feysydd o fywyd teuluol i iechyd corfforol – yn dangos sut y mae pobl ifanc NEET llawer iawn llai hapus ar draws yr holl agweddau o’u bywyd.

Mae’r adroddiad yn dangos tra fod 27 y cant o bobl ifanc sydd yn gweithio yn teimlo’n isel neu’n dioddef o iselder naill ai ‘drwy’r amser’ neu’n ‘aml’ – mae hyn yn cynyddu i bron i hanner (48 y cant) ymhlith pobl ifanc NEET.
Dywedodd Richard Parish, Prif Weithredwr Cymdeithas Frenhinol Iechyd Cyhoeddus:

“Mae’r Mynegai Ieuenctid yn dangos yn glir fod yna wahaniaeth pryderus iawn rhwng pobl ifanc sydd yn gweithio a’r rhai hynny na sydd yn gweithio. Mae’r bobl ifanc di-waith yma angen cymorth i adennill eu hunanwerth er mwyn – yn y pendraw – sicrhau eu bod yn dychwelyd i’r gweithle.

“Gyda lefelau diweithdra ymhlith pobl ifanc yn fwy nag erioed o’r blaen, mae gwaith elusennau megis Ymddiriedolaeth y Tywysog gyda phobl ifanc sy’n agored i niwed yn fwy hanfodol nag erioed o’r blaen.”

Er mwyn darllen yr adroddiad llawn, ewch i: http://www.princes-trust.org.uk/pdf/youth-index-2013.pdf

Mae prosiect “Camau Bach” Hafal sydd wedi ei ariannu gan y Loteri Fawr yn helpu pobl ag afiechyd meddwl difrifol i fynd yn ôl i’r gwaith drwy eu cefnogi gyda hyfforddiant ac addysg gan eu helpu i gael y cymwysterau y maent eu hangen. Am fwy o wybodaeth, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/shortsteps.php.