Deddfwriaeth newydd yn mynd i ddisodli “deddfwriaeth wedi’i dyddio” sydd yn gwahaniaethu yn erbyn pobl ag afiechyd meddwl.

Mae elusennau iechyd meddwl yn dweud y bydd y Mesur Iechyd Meddwl (Gwahaniaethu), a fydd yn dod yn gyfraith ar ôl cwblhau’r camau seneddol yr wythnos hon, “yn rhoi diwedd ar y cyfreithiau hynafol” sydd yn effeithio ar hawliau pobl ag afiechyd meddwi i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus.

Yn ogystal â dileu’r gwaharddiad ar “bobl sydd ag anhwylder meddwl” rhag bod yn rhan o reithgor a rheoliadau sydd yn datgan y gall person gael ei orfodol i ildio’r awenau fel cyfarwyddwr cwmni preifat neu gyhoeddus “yn sgil ei iechyd meddwl”, bydd y Mesur hefyd yn dileu adran 141 o’r Mesur Iechyd Meddwl 1983, sydd yn golygu bod Aelod yn Nhŷ’r Cyffredin, Cynulliad Cymru, Senedd yr Alban neu Gynulliad Gogledd Iwerddon yn colli ei sedd yn awtomatig os yw’n cael ei gadw yn yr ysbyty o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl am fwy na chwe mis.

Dywedodd Paul Jenkins, Prif Weithredwr yr elusen iechyd meddwl Rethink Mental Illness: “Rydym wrth ein odd fod y Mesur hwn wedi ei gymeradwyo gan y Senedd. Mae’n warthus fod miliynau o bobl alluog, wybodus, wedi eu heithrio tan nawr o agweddau allweddol o ddinasyddiaeth, a hynny’n syml am eu bod yn meddu ar afiechyd meddwl. Ni fyddai pobl ag afiechydon corfforol megis cancr byth yn cael eu trin fel hyn.

“Mae’r Mesur hwn yn ei gwneud hi’n glir bod pobl ag afiechyd meddwl yn medru ac yn gallu cyfrannu i gymdeithas yn yr un modd â phawb arall.”
Am fwy o wybodaeth am y Mesur, ewch i: http://services.parliament.uk/bills/2012-13/mentalhealthdiscriminationno2.html