Canllaw wedi ei lansio er mwyn sicrhau nad yw anghenion iechyd a lles merched yn cael eu colli gan staff cyfiawnder troseddol

Mae’r elusen iechyd meddwl, Together, wedi lansio canllaw newydd yr wythnos hon sydd yn cynnig offer llaw i weithwyr proffesiynol i adnabod ac ymateb i anghenion iechyd meddwl a lles troseddwyr benywaidd.

Er yr argymhellion a wnaed yn adroddiad Corston 2007, mae tua 13,500 o ferched dal yn cael eu danfon i’r carchar bob blwyddyn. Mae mwy nag hanner o’r menywod yma yn meddu ar afiechyd meddwl difrifol ac mae’r un gyfran wedi dioddef trais yn y cartref.

Wedi ei ysgrifennu gan ymarferwyr iechyd meddwl o Wasanaeth Cyswllt Llyes ac Allymestyn Together, nod y canllaw yw cefnogi gweithwyr proffesiynol i adnabod a mynd i’r afael ag anghenion troseddwyr benywaidd. Mae’n gwneud hyn drwy roi cyngor ymarferol iddynt ar adnabod yn ogystal â mynd i’r afael ag anghenion troseddwyr benywaidd. Mae’n gwneud hyn drwy roi cyngor ymarferol iddynt ar adnabod materion posib yn ogystal ag atgyfeirio merched at wasanaethau cymorth arbenigol sydd wedi eu selio yn y gymuned ac sydd yn medru gwella eu lles a mynd i’r afael â’u troseddu.

Roedd y canllaw, ‘A common sense approach to working with women with health and wellbeing needs in the criminal justice system’, wedi ei lansio gan Vera Baird, Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar gyfer Northumbria.

Dywedodd Linda Bryant, Rheolwr gwasanaethau Cyfiawnder Troseddol Together: “Mae profiad Together o weithio gyda merched sydd yn y llys ac ar brawf yn awgrymu eu bod yn llai tebygol o amlygu unrhyw anghenion sydd ganddynt, a hynny’n aml yn sgil iselder neu gorbrdyer neu am eu bod ofn unrhyw oblygiadau eraill.