RCGP yn addo gwneud iechyd meddwl ieuenctid yn flaenoriaeth

Yngynharach yr wythnos hon, roedd y  RoyalCollege of GPs (RCGP) wedi rhybuddio bod yna gynnydd wedi bod ers y dirwasgiadyn y nifer o bobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl  – ac nad yw meddygon yn derbyn yrhyfforddiant cywir er mwyn adnabod a thrin y problemau hynny. Darllenwch mwyyma: http://www.bbc.co.uk/newsbeat/25734293

Wrthymateb i hyn, mae’r RCGP wedi addo gwneud iechyd meddwl ieuenctid ynflaenoriaeth. Dywedodd  Dr Maureen Baker,Cadeirydd y RCGP: “Mae’r rhan fwyaf o Feddygon Teulu yn meddu ar sgiliau igefnogi pobl ifanc a  theuluoedd yn eurôl gyffredinol ond mae llai na hanner o’r Meddygon Teulu yma yn derbyn cyfle ielwa o hyfforddiant pediatreg neu seiciatreg yn ystod eu hyfforddiant. 

“Mae’rrhan fwyaf o ofal GIG i blant a phobl ifanc yn cael ei ddarparu gan dimauymarfer cyffredinol ac felly, mae Meddygon Teulu yn meddu ar rôl hanfodol o rangwella iechyd meddwl i bobl iau. Mae hefyd yn bwysig bod plant a phobl ifanc ynteimlo’n gyfforddus wrth fynd at eu Meddyg Teulu a bod Meddygon Teulu wediparatoi’n ddigonol i drafod yr hyn sydd yn aml yn faterion sensitif gydahyder. 

“Maeiechyd meddwl ieuenctid yn flaenoriaeth glinigol i’r RCGP ac rydym yn cychwynar nifer o brosiectau pwysig er mwyn codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwlieuenctid a’r pethau syml y mae Meddygon Teulu yn medru gwneud  er mwyn rhoi profiad mwy positif i’n cleifioniau.”

Mae’rRCGP yn cynnig y dylid bod mwy o ffocws ar baratoi Meddygon Teulu i ddelio gydaphroblemau iechyd meddwl cyffredinol sydd yn cael eu hwynebu gan bobl iau – maehyn yn cynnwys ‘gwella cadernid meddyliol, rheoli gorbryder, iselder ahunan-niweidio, adnabod y sawl sydd mewn peryg o hunanladdiad ac adnabodseicosis yn gynnar’.

YchwanegoddDr Baker: “Yn y dyfodol, mae’r Coleg yn argymell, fel rhan o raglen hyfforddipedair blynedd estynedig, fod yr holl Feddygon Teulu o dan hyfforddiant ynderbyn hyfforddiant arbennig mewn iechyd plant ac iechyd meddwl. Mae’r  RCGP yn gweithio hefyd gyda’r Royal Collegeof Paediatrics and Child Health, y Royal College of Psychiatrists, ac YoungMinds er mwyn datblygu ffyrdd newydd i Feddygon Teulu ac arbenigwyr i hyfforddigyda’i gilydd a gweithio’n fwy effeithiol yn sgil hynny wrth ofalu am boblifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl ac mae nifer o gyfarfodydd wedi eu trefnuer mwyn bwrw ymlaen gyda hyn. 

“Maeiechyd meddwl a lles cyffredinol plant a phobl ifanc yn hanfodol o ran euhiechyd corfforol. Mae ystadegau yn dangos fod 75% o oedolion sydd â phroblemau iechyd meddwl yn dangos symptomau erbyneu bod yn  18 mlwydd oed – a 50% erbyn eubod yn 15 mlwydd oed – ac felly, mae’n gwneud synnwyr i fynd i’r afael âphroblemau iechyd meddwl cyn gynted â phosib.”

Dywedodd Bill Walden-Jones, Prif Weithredwr yr elusen iechyd meddwl GymreigHafal: “Roeddem wedi  lansio gwasanaethnewydd arloesol i bobl ifanc yng Ngwent yn ddiweddar sydd yn anelu i fynd i’rafael â rhai o’r materion sydd wedi eu codi gan y  RCGP gyda ffocws arbennig ar Ymyrraeth Gynnari bobl ifanc sydd yn profi seicosis neu mewn peryg o ddatblygu seicosis.  Mae’r prosiect yn bwriadu cefnogi 600 o boblrhwng 14 a 25 ar darws  Gwent dros y pummlynedd nesaf ac mae wedi derbyn £754,000 o gyllid gan raglen Dyfodol Disglair Newydd y Loteri Fawr. 

“Rydym yn bles ein bod yn gweithio gyda’n partneriaid LHB ar brosiectsydd wrth wraidd ein holl uchelgeisiau ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl;ymgysylltu’n effeithiol yn gynnar iawn fel bod modd i bobl ifanc i wella goiawn.”