Adroddiad yn ymchwilio hunanladdiad ymhlith pobl ifanc yng Nghymru yn gwneud argymhellion allweddol

Maeadroddiad sydd wedi ei gyhoeddi’r wythnos hon gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ac sydd wedi bod yn adolygu’r marwolaethaudrwy hunanladdiad ymhlith plant a phobl ifanc yng Nghymru, wedi galw am wneudmwy er mwyn sicrhau bod canllawiau NICE yn cael eu gweithredu o ran rheolihunan-niweidio.

Mae argymhellionallweddol eraill yr adroddiad yn cynnwys:

·        datblygucofrestr amddiffyn plant Cymru gyfan lle y byddai modd i’r holl asiantaethauperthnasol ei defnyddio

·        cyfyngumynediad at alcohol ymhlith pobl ifanc

·        sicrhaubod unrhyw raglenni ac ymyriadau ynghylch atal hunanladdiad yn seiliedig ar ydystiolaeth ddiweddaraf

·        acadolygu cynnydd sydd yn cael ei wneud ar atalhunanladdiadau, a hynny bob tair blynedd.

Er ynrhywbeth prin, mae’r adroddiad yn amlygu bod hunanladdiad yn un o brif achosionmarwolaethau ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau, ac yn gyfrifol am tua un o bobpedwar marwolaeth allanol ymhlith plant rhwng 12 a 17.

Mae’radroddiad  wedi ei lunio gan y ChildDeath Review Programme – rhan o Iechyd Cyhoeddus Cymru – ac wedi adolygu 24hunanladdiad tebygol ymhlith plant a phobl ifanc yng Nghymru dros gyfnod o chweblynedd.

DywedoddDr Ann John, ymgynghorydd mewn iechyd cyhoeddus ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymruac athro cyswllt ym Mhrifysgol Abertawe ac arweinydd clinigol yr adolygiad:”Pa bryd bynnag y mae rhywun yn cyflawni hunanladdiad, mae’n drasiedi acyn achosi trallod i lawer o bobl – teulu, ffrindiau, gweithwyr proffesiynol a’rgymuned ehangach.

“Mae’radolygiad hwn yn ddarn allweddol o waith i’n helpu ni i ddeall yr hollffactorau sydd yn cyfrannu tuag at y marwolaethau yma, canfod cyfleoedd argyfer ymyrryd a gwneud argymhellion er mwyn lleihau’r risg o hunanladdiadymhlith plant a phobl ifanc yng Nghymru.

“Nid ywhunan-laddiad yn anochel a dylem oll chwarae rhan er mwyn ceisio atal y fathfarwolaethau yn y dyfodol.”

Dywedoddy Gweinidog Iechyd Mark Drakeford: “Mae marwolaeth plentyn, beth bynnag yw’ramgylchiadau, yn ddigwyddiad hynod drasig ac yn un sydd yn effeithio arffrindiau, teulu a’r gymuned ehangach.

“MaeLlywodraeth Cymru yn cefnogi datblygiad y rhaglen adolygu marwolaethau plantyng Nghymru ac rydym yn croesawu cyhoeddiad yr adolygiad thematig hwn heddiw ofarwolaethau plant a phobl ifanc yn sgil hunan-laddiad tebygol.

“Mae hwn ynfaes ymchwil anodd iawn ond mae’n hanfodol ein bod yn ceisio deall achosionhunan-laddiad ymhlith plant er mwyn canfod cyfleoedd i ymyrryd a cheisiolleihau’r risg.”

Cliciwchyma er mwyn lawrlwytho’r adroddiad.