Cynhadledd ‘Mental Health Today Wales’ yn mynd i’r afael ag

Bydd ygynhadledd “Mental Health Today Wales” eleni, sydd i’w chynnal yngNghaerdydd ar Fai’r 20fed, yn gwyntyllu “Iechyd Meddwl a Thlodi” drwy edrych areffaith tlodi, yn ei holl ffurfiau, ar iechyd meddwl dinasyddion Cymru o bob oedran.

Bydd y gynhadledd yn rhoi’r cyfle i’r sawl sydd yn mynychu i:

· Clywed gan arbenigwyr blaenllaw sydd yn gweithio ym maes iechyd meddwl yn yllywodraeth, iechyd, gofal cymdeithasol, y trydydd sector ac academia

· Deall rhai o’r ffactorau polisi sydd yn gyrru gwasanaethau iechyd meddwl gangynnwys barn Iechyd Cyhoeddus Cymru ar anghydraddoldebau iechyd;  y Cynllun Gweithredu Tlodi Cenedlaethol a’rDdyletswydd i Adolygu’r Mesur. 

· Canfod mwy am rhai meysydd arbenigol o arfer iechyd meddwl gydag anerchiadauar  ddementia, iechyd meddwl plant iau, CeiswyrNoddfa a Cheiswyr Lloches Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig,  pobl ddigartref a throseddwyr  

· Cael ychydig o gyngor ymarferol ar sut i gael mynediad at fudd-daliadau, ahynny mewn gweithdai sydd yn cael eu harwain gan Gyngor ar Bopeth

· Dysgu am faterion sydd yn esblygu megis allgau digidol  ac amgylchedd gwenwynig fel ffactorau ymmywydau’r sawl sydd ag afiechyd meddwl ac yn byw mewn tlodi

· Clywed sut y mae defnyddwyr gwasanaeth yn Llys Llanarth wedi bod yn chwaraerhan yn eu Cynlluniau Gofal a Thriniaeth – gan roi llais i bobl

· Cael y newyddion diweddaraf ar y ffyrdd y mae Amser i Newid Cymru yn mynd i’rafael  â thlodi  drwy arweinyddiaeth gymdeithasol agweithgareddau ymgyrchu 

· Ymweld â stondinau arddangos gan ddarparwyr gwasanaeth a chyrff eraill syddyn ymwneud ag afiechyd meddwl yng Nghymru 

· Mwynhau amser yn rhwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol eraill a defnyddwyrgwasanaeth o fewn y sector 

· Ennilloriau  CPD gwerthfawr drwy ein rhaglenaml-gyfrwng o seminarau a gweithdai.

Mae’n costio £25 i fynychu gan gynnwys Treth ar Werth i bobl broffesiynol a’rsawl sydd wedi eu cyflogi ac mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim i ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr di-waith/teulua myfyrwyr llawn amser. 

Mae ‘Mental Health Today Wales’ nawr yn ei drydedd flwyddyn ac yn cael eigefnogi gan brif fudiadau iechyd meddwl Cymru gan gynnwys GIG  Cymru, Hafal, Gofal, Mind Cymru, y GymdeithasAlzheimer’s a’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, PrifysgolCaerdydd.  Mae’r digwyddiad yn cael eichynnal eleni yn stadiwm pêl-droed moethus Dinas Caerdydd.

Am fwy o wybodaeth, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.pavpub.com/mental-health-today-wales/