‘Mental Health Today Wales’ yn datgelu mai Vaughan Gething fydd y siaradwr gwadd

Mae’r gynhadleddgofal iechyd blaenllaw, sef Mental Health Today Wales, yn cael eichynnal ar Fai’r 20fed yng Nghaerdydd ac yn dwyn ynghyd cynulleidfa sydd yncynnwys gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, academyddion, defnyddwyrgwasanaeth ac elusennau iechyd meddwl er mwyn mynd i’r afael â’r materion oiechyd meddwl a thlodi. Mae’r gynhadledd yn asesu effaith tlodi ar iechydmeddwl dinasyddion Cymru o bob oedran a bydd ymwelwyr yn clywed gan arbenigwyrym maes iechyd meddwl ac yn derbyn cyngor ymarferol ar sut i hawlio budd-daliadau.

“Mae MentalHealth Today Wales yn u o’r digwyddiadau prin sydd yn canolbwyntio ar les dinasyddionCymru ac effeithiau tlodi ar eu hiechyd meddwl. Rydym yn falch i gydweithiogyda nifer o fudiadau iechyd meddwl Cymreig blaenllaw gan gynnwys GIG Cymru,  Gofal, Hafal, Mind Cymru, y GymdeithasAlzheimer’s a’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, PrifysgolCaerdydd.” Dan Parton, Golygydd, Mental Health Today.

ByddVaughan Gething, Dirprwy Weinidog  TrechuTlodi yng Nghymru, sydd wedi ei ddatgelu fel y siaradwr gwadd. Bydd yn dweudwrth y sawl sydd yn mynychu sut y mae Llywodraeth Cymru wedi  ymrwymo i godi pobl allan o dlodi ac ataleraill rhag disgyn i mewn i dlodi. Wrth siarad cyn y gynhadledd, dywedodd  ef:

“Mae yna gysylltiad amlwg rhwng problemau iechyd meddwl a thlodi. Mae ynadystiolaeth sylweddol gyda phobl ag afiechyd meddwl yn meddu ar gyfraddcyflogaeth is nag unrhyw grŵp arall o bobl anabl. Maent yn fwy tebygol o brofimwy o dlodi, llai o dai digonol a mwy o arwahanrwydd cymdeithasol. Dyma pam ymae mor bwysig bod ein hymdrechion i drechu tlodi yn cydnabod hyn.

Bydd pawb ohonom yn elwa wrth helpu pobl ag afiechyd meddwl i ddod yn fwyeconomaidd weithgar ac i annog eu hymdeimlad o hunanwerth. Rwyf wedi ymrwymo igymryd camau er mwyn gwneud hyn ac rwyf yn disgwyl ymlaen at amlinellu’r ffyrddy mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi pobl yn eu cymunedau sydd yn agored iniwed.”