Cyngor Caffael ar y Corfforol! o’r Fro i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr

Roedd yr ymgyrch Caffael ar y Corfforol! wedi cyrraedd y Barri ym Mro Morgannwg heddiw. Mae  defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn yr ardal yn meddu ar ddau ddarn o gyngor i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr eraill yn yr ardal:-
1. Gofalwyr: ewch ati i sicrhau Asesiad Gofalwr
“Mae sicrhau Asesiad Gofalwr yn un o’r ffyrdd gorau i warantu eich bod yn diwallu eich anghenion iechyd corfforol”, dywedodd  Peter Morgan, gofalwr o’r Fro. “Rwy’n falch fod yr ymgyrch hon yn edrych ar iechyd corfforol gofalwyr yn ogystal â’r bobl yr ydym yn gofalu amdanynt. Mae’n medru bod yn anodd i gael y cyfle i ofalu am iechyd eich hun pan eich bod yn ofalwr. Mae angen mwy o reolaeth arnom yn ein bywydau a rhaid i ni fynnu mwy o’n gwasanaethau.”
Dywedodd Junaid Iqbal, aelod o’r  Panel Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr sydd yn arwain yr ymgyrch: “Mae’r mwyafrif o ofalwyr yn meddu ar hawl gyfreithiol i dderbyn  asesiad o’u hanghenion – a dylent ddefnyddio’r asesiad i drafod unrhyw elfennau o’u hiechyd corfforol. Mae yna nifer o fudiadau cymorth sydd yn medru eich helpu a bydd yr Asesiad yn canfod yr hyn sydd angen gwneud. Cofiwch: os and ydych yn gofyn, ni fyddwch yn derbyn dim byd!”
2. Defnyddwyr gwasanaeth: manteisiwch ar y gwasanaeth Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff
Yn y digwyddiad heddiw, roedd ymwelwyr wedi cael cyfle i dderbyn gwybodaeth am y Cynllun Atgyfeirio Cleifion  i Wneud Ymarfer Corff yn y Fro, sef Cynllun sydd yn darparu ystod o weithgareddau i helpu pobl i ddod yn fwy gweithgar.
Dywedodd Louise,  a oedd wedi colli pum stôn a hanner mewn llai na dwy flynedd:” Mae hwn yn gynllun gwych a dylai mwy o bobl fanteisio arno.
“Mae modd i bobl ag afiechyd meddwl gael eu hatgyfeirio i’r Cynllun gan eu meddygon i wella eu ffordd o fyw. Maent yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sydd yn cael eu trefnu gan dîm atgyfeirio i wneud ymarfer corff Cyngor Bro Morgannwg am tua phedwar mis ac maent yn medru defnyddio canolfannau hamdden y Fro am bris gostyngedig.
“Ar y diwedd, mae’r gweithwyr proffesiynol wedyn yn trafod sut y mae modd iddynt  barhau i gyflawni eu hamcanion iechyd fel rhan o’u bywydau bob dydd. Felly, mae’n ffordd ymarferol, hirdymor i sicrhau iechyd gwell.” 
Am fwy o wybodaeth am y Cynllun Meddygon Teulu/ Atgyfeirio i Wneud Ymarfer Corff, ewch i: http://www.wlga.gov.uk/ners-cym