Newyddion gan Hafal

Yn dilyn adolygiad dros y chwe mis diwethaf, mae Hafal yn gwneud newidiadauer mwyn paratoi ar gyfer ehangu gweithgareddau’r elusen sydd yn cynnwysdatblygu Canolfan Adferiad Cenedlaethol yn trin cleifion mewnol. 

Yn ddiweddar,mae’r elusen wedi cwblhau’r broses o brynu hen ysbyty Gellinudd ym Mhontardaweac rydym yn mynd i ddechrau gwneud gwaith sylweddol yno yn ogystal â symudpencadlys yr elusen i’r safle.

Yn y cyfamser,mae’r elusen yn ailstrwythuro’r uwch dîm rheoli er mwyn mynd i’r afael âheriau’r dyfodol. Yn benodol, mae’r elusen yn cyfuno’r ddwy brif swydd tra’ndatblygu tîm o uwch reolwyr a fydd yn cynnwys arweinyddiaeth glinigol ar gyferyr ysbyty newydd.

Fel rhan ogynllun olyniaeth sydd wedi ei gytuno, bydd Prif Weithredwr Hafal BillWalden-Jones yn gadael Hafal er mwyn dilyn diddordebau eraill, ac yn dilynasesiad a chyfweliad llawn, mae’r Ymddiriedolwyr wedi penodi Dirprwy Brif Weithredwr Alun Thomas yn Brif Weithredwr o’r 1af o Ragfyr,2014.

DywedoddCadeirydd Hafal Elin Jones: “Mae’n drist i weldBill yn gadael ond roedd wedi bod yn annog Ymddiriedolwyr Hafal i ateb yr angeni ail-strwythuro a sicrhau bod cynllun olyniaeth wedi ei baratoi ar gyfer yruwch dîm rheoli. Wedi iddo arwain yr elusen am y ddeng mlynedd gyntaf mewn moddrhagorol, mae’n nodweddiadol o Bill ei fod am sicrhau bod y cynllun olyniaethcywir wedi ei sefydlu. Rydym wrth ein bodd yn penodi  Alun a gwn y byddantyn gweithio gyda’i gilydd yn dda yn ystod  y cyfnod pontio.”

Dywedodd BillWalden-Jones: “Mae hwn yn ganlyniad da i bawb – ynenwedig i Aelodau Hafal. Rwyf wedi mwynhau fy nghyfnod yma yn Hafal, ond yndilyn 10 mlynedd (bron i 20 mlynedd os ydych yn cynnwys yr amser pen oeddem ynrhan o Rethink), rwyf yn frwdfrydig iawn i wneud pethau newydd. Rwyf ynobeithiol iawn am ddyfodol Hafal o dan arweinyddiaeth Alun: arweinyddiaeth syddeisoes wedi ei brofi. Byddaf yn cadw mewn cysylltiad ac ni fyddwch yn cwrdd âneb sydd yn gefnogwr mwy brwd o’r elusen wych hon!”

Dywedodd AlunThomas: “Mae’n anrhydedd i ddilyn Bill yn y rôl gyffroushon a byddaf yn gweithio’n galed i sicrhau llwyddiant parhaus y mudiad. Byddyna barhad wrth gwrs o ran arweinyddiaeth, yn enwedig arweinyddiaeth o’raelodaeth dorfol: nhw fydd yn sicrhau bod y mudiad yn parhau i ganolbwyntio aryr hyn sydd yn bwysig – darparu gobaith a chymorth ymarferol i bobl ag afiechydmeddwl difrifol a’u gofalwyr.”

Cefndir AlunThomas:

·        Wedicymhwyso fel Nyrs                            

·        GraddDosbarth Gyntaf yn y Gyfraith

·        M.A.mewn Moeseg Lles Cymdeithasol               

·        4 mlyneddyn rheoli gwasanaeth preswyl yn y sector annibynnol 

·        2mlynedd fel Rheolwr Rhaglen Hafal; 11 mlynedd fel Dirprwy Brif WeithredwrHafal 

·        Ynuniongyrchol gyfrifol am wasanaethau Hafal ar lawr gwlad a’u datblygu dros y 10mlynedd ddiwethaf 

·        Arwainy broses o roi tystiolaeth Hafal gerbron y Cynulliad Cenedlaethol ar y BilIechyd Meddwl (DU) ym 2002 a Mesur Iechyd Meddwl Cymru.