Conwy’n troi’n gorfforol – ac yn egsotig!

Roedd Caffael ar y Corfforol!wedi cyrraedd Conwy heddiw gydadigwyddiad ym Mae Colwyn a oedd yn cynnwys cerdded ar hyd y promenâd, sesiynauTai Chi ac arddangosfeydd ar sut i fwyta’n iach.

Mae’r digwyddiadheddiw yn uchafbwynt mewn rhaglen barhaus o weithgareddau Caffael ar yCorfforol!, ac un o uchafbwyntiau’r ymgyrch fydd pryd bwyd ‘O Bedwar Ban Byd’sydd i’w gynnal yn fisol.

Dywedodd AndyDawson, defnyddiwr gwasanaeth Hafal ym Mae Colwyn: “Mae’r digwyddiadau ‘OBedwar Ban Byd’ wir yn ychwanegiad gwerth chweil a phleserus i’r calendardigwyddiadau, nid yn unig o ran y gwmnïaeth ond hefyd er mwyn arbrofi gyda bwyda dysgu sgiliau coginio newydd.  Rydym wir yn ymroi i beth bynnag ywthema’r wlad y mae’r pryd bwyd yn hanu ohoni; er enghraifft, cerddoriaeth Reggae ar gyfer y Caribî neu gerddoriaeth James Bond ar gyfer “noson Bond”, gangynnwys  cafiâr go iawn a hefyd mae modd gwisgo gwisg ffansi!

“Mae ynalawer o sôn am fwyta’n fwy iachus ond rydym am geisio meddwl am sut i wneudbwyd yn fwy cyffrous ac yn ddeniadol hefyd, gan ddefnyddio cynhwysion da gydagopsiwn llysieuol ar gyfer pob opsiwn – felly, mae yna opsiynau iachus.”

Roedd ymwelwyr a’r digwyddiad heddiw wedi cael y cyfle i wneud smwddisffres a ‘tortilla wraps’. Roedd Cymunedau’n Gyntaf wedi dangos sut i wneudprydau bwyd rhad a syml sydd yn flasus ac yn faethlon ac roedd deietegydd oFwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wrth law i rannu cyngor defnyddiol.Roedd cyngor a gwybodaeth ar gael gan amryw o fudiadau gan gynnwys:

> Dim Smygu Cymru
> Exercise by Referral
> Grwp bwyd cydweithredol Fareshare
> Specsavers (sydd yn cynnig profion llygaid yn rhad ac am ddim yn eu canolfanleol)
> Sefydliad Iechyd Meddwl.

Roedd Diverse Cymru wedi darparu cyngor a gwybodaeth ar iechyd meddwl aceiriolaeth ymhlith Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, a sut y mae llescorfforol yn medru arwain at iechyd meddwl gwell; roedd Bipolar UK wedi darparucyngor a gwybodaeth ar anhwylder deubegynol a gwasanaethau lleol. Roeddymwelwyr hefyd wedi cael y cyfle i dderbyn archwiliadau iechyd yn rhad ac amddim yn y ganolfan iechyd mudol.

Dywedodd Arweinydd Practis Hafal Phil: “Byddwn yn parhau â’r ymgyrchCaffael ar y Corfforol! drwy’r haf, a hynny drwy gynnal teithiau cerddedarfordirol a theithiau heicio’n wythnosol, sesiynau Tai Chi a sesiynau bwyta’niach mewn barbeciw. Rydym yn credu bod hyrwyddo iechyd corfforol yn rhanallweddol o’n gwasanaeth – ac yn un o’r prif ffyrdd y gall pobl elwa o fod ynrhan o  Hafal.”

Mae Caffael ar y Corfforol! yn gosod her i ddefnyddwyrgwasanaeth a gofalwyr, ac i ddarparwyr gwasanaeth a gwneuthurwyr polisi – iwella iechyd corfforol pobl ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr, a hynny mewn moddradical. Mae’r ymgyrch yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl  Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad IechydMeddwl; bydd Diverse Cymru yn helpu i sicrhau bod yr ymgyrch yn apelio atgymunedau lleiafrifol a difreintiedig. Lansiwyd yr ymgyrch gan y GweinidogIechyd Mark Drakeford AC ym Mai a bydd yn cynnwys 22 digwyddiad sirol ar drawsholl siroedd Cymru. 

Er mwyn canfod mwy am yr ymgyrch, ewch i www.hafal.org
Am fwy o luniau o ddigwyddiad heddiw, ewch
I: en-gb.facebook.com/Hafal