Digwyddiad Caffael ar y Corfforol! Gwynedd yn amlygu prosiect iechyd meddwl arloesol

Roedd yr ymgyrch Caffael ar y Corfforol! yngNgwynedd heddiw lle yr oedd ymwelwyr wedi cael y cyfle i ganfod mwy amwasanaeth unigryw yng Ngogledd Cymru.

Dywedodd y defnyddiwr gwasanaeth William Williams-Jones: “Roedd ydigwyddiad heddiw wedi ei gynnal yn Tŷ Adferiad sydd yn brosiect newydd ganHafal ac wedi ei ariannu gan y Loteri Fawr. Mae’n rhoi’r cyfle i bobl ar drawsCymru i ddod am seibiant dros gyfnod o dridiau a bwrw golwg ar eu cynlluniauadferiad. Mae’n brosiect unigryw sydd yn cael ei arwain gan ddefnyddwyrgwasanaeth.

“Yn y prynhawn, mae’r ffocws ar weithgarwch corfforol! Mae ymwelwyr ynmedru cymryd rhan mewn gweithgareddau ysgogiadol ac awyr agored. Mae yna nifero bethau yn cael eu cynnig gan gynnwys cerdded, gwaith rhaff, hwylio, canŵio,gyrru beiciau modur pedair olwyn a threcio ar ôl lamas.

“Mae’n ymwneud ag adeiladu hyder a rhoi cynnig ar bethau newydd. Maepobl yn gadael y lle yma wedi eu hysbrydoli ac am roi cynnig ar chwaraeonnewydd. Fel rhan o’r broses, maent yn cwrdd â defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyreraill ac yn gwneud ffrindiau newydd.”

Roedd ymwelwyr â’r digwyddiad heddiw hefyd wedi cael y cyfle i dderbynarchwiliadau iechyd yn y ganolfan iechyd mudol, siarad â  maethegydd, cymryd rhan mewn sesiynau a oeddyn caniatáu iddynt i roi cynnig ar ddefnyddio ystod o gyfarpar cadw’n heini, amwynhau bwffe iachus.

Dywedodd Arweinydd Practis Hafal Mandy Morsley: “Bydd Hafal Gwynedd yncynnal grŵp bwyta’n iachus a grŵp cadw’n heini yn gyson, a hynny ymhell ar ôl ydigwyddiad heddiw. O ran Tŷ Adferiad – byddwn yn parhau i ddatblygu gwasanaethblaengar sydd yn arwain y ffordd o ran cynyddu disgwyliadau defnyddwyrgwasanaeth a gofalwyr. Ein nod yw annog pobl i gymryd rhan mewn gweithgareddauawyr agored na fyddent fel arall wedi rhoi cynnig arnynt. Ac unwaith eu bodwedi rhoi cynnig ar y gweithgareddau, gobeithio y byddant am barhau!”

Mae Caffael ar y Corfforol! yn gosod her i ddefnyddwyrgwasanaeth a gofalwyr, ac i ddarparwyr gwasanaeth a gwneuthurwyr polisi – iwella iechyd corfforol pobl ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr, a hynny mewn moddradical. Mae’r ymgyrch yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl; bydd Diverse Cymru yn helpu isicrhau bod yr ymgyrch yn apelio at gymunedau lleiafrifol a difreintiedig.Lansiwyd yr ymgyrch gan y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford AC ym Mai a bydd yncynnwys 22 digwyddiad sirol ar draws holl siroedd Cymru. 

Er mwyn canfodmwy am Tŷ Adferiad, ewch i www.tyadferiad.org/cy/
Er mwyn canfod mwy am yr ymgyrch, ewch i
www.hafal.org
Am fwy o luniau o ddigwyddiad heddiw, ewch
I: en-gb.facebook.com/Hafal