Hafal yn lansio canllaw newydd ar driniaethau ar gyfer afiechyd meddwl difrifol

Fel rhan o’i hymgyrch i hyrwyddo dewis ac ansawdd mewn triniaethau ar gyferafiechyd meddwl, mae’r elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal wedi lansio canllaw newydd ar driniaethau sydd wedi eiddylunio er mwyn rhoi gwybodaeth allweddol i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyrar therapïau seicolegol a meddyginiaethau. 

Maeymgyrch triniaethau 2014 Hafal yn cael ei chefnogi gan BipolarUK, Diverse Cymru a’r SefydliadIechyd Meddwl ac yn anelu i ymrymuso pobl ag afiechyd meddwl yngNghymru a’u gofalwyr i fynegi barn ar y gwasanaethau y maent yn derbyn – ac i wneud penderfyniadau gwybodus am eu gofal a’utriniaeth.

Mae’r canllaw newydd yncynnwys trosolwg o’r ystod lawn o driniaethau sydd ar gael ar afiechyd meddwldifrifol gan gynnwys:

 

·        Seicotherapi manwl

·        Cwnsela

·        Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) a Therapi Dadansoddol Gwybyddol (CAT)

·        Hypnotherapi

·        Meddyginiaeth gwrth-seicotig

·        Sefydlogwyr hwyl

·        Gwrthiselyddion

·        Meddyginiaeth “Cyflenwol”.

 DywedoddDirprwy Brif Weithredwr Hafal Alun Thomas: “Heb os nac oni bai, bydd poblwedi clywed llawer am ein hymgyrch ym 2014, sef Caffael ar y Corfforol!  a fu’nhyrwyddo iechyd corfforol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac roedd ynenghraifft ohonom yn ymgyrchu o baid dull holistaidd tuag at adferiad.

“Ond rydym yn ymwybodol hefyd fod triniaethau uniongyrchol yn bwysighefyd – ac rydym angen rhoi ystyriaeth briodol i’r triniaethau yma.

“Felly, rydym wedi gweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ilunio canllaw sydd yn rhoi trosolwg syml o’r triniaethau seicolegol a meddygolsydd ar gael i bobl ag afiechyd meddwl difrifol – ac yn rhoi cyngor iddefnyddwyr a gofalwyr ar sut i negodi gyda’r gwasanaethau er mwyn sicrhau’rpecyn gorau posib o driniaethau. Rydym yn gobeithio hefyd y bydd yn offeryndefnyddiol i bobl broffesiynol pan ddaw hi at drafod opsiynau gyda’ucleifion.”

Dywedoddy defnyddiwr gwasanaeth Karen O’Callaghan: “Dylai’r claf gael dewis ynghylch y triniaethau ymaent yn derbyn. Dylent gael gwybodaeth am yr holl driniaethau sydd ar gael adylai’r ffordd ymlaen fod yn benderfyniad ar y cyd rhwng y claf a’r meddyg.Bydd y canllaw newydd yn helpu cleifion i wneud penderfyniadau gwybodus – rwy’ngobeithio y bydd llawer o bobl yn ei ddefnyddio!”

Dywedoddy defnyddiwr gwasanaeth Peter May: “Bydd y rhanfwyaf o bobl ag afiechyd meddwl difrifol yn cael cynnig meddyginiaeth. Ond maemeddyginiaeth a therapïau seicolegol yn medru chwarae rôl bwysig o ran trinafiechyd meddwl yn uniongyrchol. Rydym am sicrhau bod therapïau seicolegol argael yn fwy eang i bobl ag afiechyd meddwl difrifol yng Nghymru. Dylid rhoiblaenoriaeth er mwyn gwarantu bod therapïau seicolegol ar gael i bobl sydd ynprofi afiechyd seicotig ac sydd â’r angen mwyaf.”

Dywedoddy defnyddiwr gwasanaeth Lee McCabe: “Os nad ydych yn hapus gyda’ch meddyginiaeth neu osyw’n arwain at sgil-effeithiau sylweddol, dylech godi hyn wrth adolygu eichmeddyginiaeth neu eich cynllun gofal. Dylech gael opsiwn i roi cynnig arfeddyginiaeth wahanol – a chanfod y meddyginiaethau sydd fwyaf addas i chi.Fe’m rhoddwyd ar feddyginiaethau gwrth-seicotig gwahanol ac roedd hyn wedigwneud gwahaniaeth sylweddol – o ran lleihau’r paranoia ac o ran cyflawni fyamcan i fynd yn ôl i weithio. Roedd fy sgil-effeithiau wedi bod yn ddychrynllydhyd at hyn ond nid oedd sgil-effeithiau’r meddyginiaethau mor wael.”

Dywedodd ygofalwr Norma Chapelle: “Os yw’r feddyginiaeth yn cael effaith andwyol ar yperson yr ydych yn gofalu amdano, mae’n ddyletswydd arnoch fel gofalwr i fynegieich pryderon. Peidiwch ag ofni cael eich gweld fel rhywun sydd yn ymyrryd. Osyw gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol, defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yngweithio fel tîm, rydym yn medru sicrhau bod defnyddwyr yn derbyn ymeddyginiaethau cywir.”

Mae’r canllawnewydd hwn yn seiliedig ar brofiadau cleientiaid ac Aelodau Hafal ac mae’relusennau Bipolar UK, Diverse Cymru a’r Sefydliad Iechyd Meddwl wedi darparu cymorth a chyngor o ran datblygu’r canllaw.

·        Lawrlwythwchy canllaw newydd yma

·        Dewch o hyd i fwy owybodaeth am Hafal

·        Newyddion diweddaraf am Hafal ar Facebook

·        Dilynwch Hafal ar Twitter