Dechrau ymgynghori heddiw ar ddiwygio Cod Ymarfer i Gymru ar y Ddeddf Iechyd Meddwl

Heddiw, roedd Llywodraeth Cymru wedi dechrau ymgynghori ar ddiwygio’rCod Ymarferi i Gymru sy’n berthnasol i Ddeddf Iechyd Meddwl 1983.

Cyhoeddwyd y Cod Ymarfer i Gymru  ar gyfer Deddf Iechyd Meddwl Cymru 1983 (MHA)ddiwethaf ym 2008. Mae’r Cod drafft newydd yn cymryd i ystyriaeth y newidiadausydd wedi eu gwneud i ddeddfwriaeth berthnasol ers ysgrifennu’r Cod diwethaf;yn enwedig:-
• yr anghenion ym Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010  o ran cynllunio gofal a thriniaeth ac ehangudarpariaeth eiriolaeth iechyd meddwl annibynnol 
• y berthynas rhwng y Ddeddf, Deddf Galluedd Meddyliol 2005 a’r TrefniadauDiogelu rhag Colli Rhyddid.

O fewn y Cod drafft, mae yna fwy o bwyslais ar:-
• sicrhau bod cleifion, a lle’n briodol, eu teuluoedd a gofalwyr yn chwaraerhan ym mhob agwedd o’r asesiadau a’r triniaethau  
• deall egwyddorion Deddf Galluedd Meddyliol 2005  a sut y mae’r rhain yn berthnasol i ofal athriniaeth  
· rôl Eiriolwyr Iechyd Meddwl Annibynnol  

• defnyddio cludiant priodol er mwyn cludo cleifion  sy’n destun i’r Ddeddf er mwyn diogelu euhurddas a’u diogelwch – o fewn ffiniau’r hyn sy’n ymarferol  

Mae yna ddau fater sydd o ran canllaw arfaethedig  yn y Cod drafft na sydd yn y Cod cyfredol.

Yn gyntaf, mae’n ailadrodd bod y Ddeddf yn rhoi cyfyngiado 72 awr ar ddal rhywun o dan adran 136 a dylid ond cynnal asesiadau mewngorsafoedd heddlu o dan amgylchiadau eithriadol. Fodd bynnag, o ran amseriad yrasesiadau a’r gorsaf heddlu a lleoliadau eraill, mae’r  Cod yn cynnig:
· y dylid eu cynnal o fewn 3 awr 

• ni ddylid dal neb yng ngorsaf yr heddlu am fwy na 12 awr.

Yn ail, mae’n cynnig y dylid cychwyn ar gynllun gofal a thriniaethstatudol, os oes angen, dim hirach na 72 awr ôl i’r person gael ei ddal.

Dywedodd Peter Martin, Uwch Ymgynghorydd Polisi yn yr elusen iechydmeddwl Gymreig Hafal: “Rydym yn croesawu’r adolygiad o’r Cod Ymarfer iGymru, yn enwedig am ei fod yn rhoi cyfle i sicrhau bod y Cod yn adlewyrchu’rnewidiadau i ddeddfwriaeth a strategaethau yng Nghymru.

“Rydym yn croesawu’r ffocws ar gynllunio gofal a thriniaeth a’r rôlsydd i’w chwarae gan gleifion a  gofalwyrym mhob agwedd o asesiadau a thriniaethau.

“Fel elusen sy’n cael ei harwain gan gleifion, rydym yn disgwylymlaen at ymateb i ddogfennau’r ymgynghoriad  mewn manylder a rhoi llais cryf i ddefnyddwyrgwasanaeth a gofalwyr yn yr ymgynghoriad.”

Am fwy o wybodaeth, ewch os gwelwch yn dda i: http://gov.wales/consultations/healthsocialcare/mental-health/?skip=1&lang=cy