In The Mind – tymor o raglenni ar BBC One sydd yn archwilio materion iechyd meddwl

Maeiechyd meddwl yn prysur dyfu’n un o faterion mawr ein hamser gyda nifercynyddol o bobl yn y DU yn ceisio help. Bydd BBC One yn rhoi pythefnos o’ramserlen i archwilio’r pwnc pwysig hwn yn fanylach drwy gyfrwng nifer oraglenni o newyddion a drama i raglenni dogfen a rhaglenni nodwedd.

Ganddechrau ar ddydd Llun 15 Chwefror, bydd y tymor yn cynnwys straeon am fywyd amarwolaeth, gobaith, darganfyddiadau gwyddonol a llawer mwy i godiymwybyddiaeth a dealltwriaeth am faterion yn ymwneud ag iechyd meddwl.

DywedJames Harding, Cyfarwyddwr Newyddion BBC: “Mae hon yn foment pan fyddwch ynaros ac adlewyrchu ar un o faterion mwyaf ein hamser, un sy’n cyffwrdd pob unohonom. Byddwn yn adrodd ac yn archwilio – gyda holl arbenigedd, mewnwelediad adealltwriaeth y BBC – ar yr hyn sydd wir yn digwydd mewn iechyd meddwl.”

DywedCharlotte Moore, Rheolwr Sianeli Teledu BBC ac iPlayer: “Ddeng mlynedd ersffilm Stephen Fry am iselder gorffwyll a enillodd Emmy, mae’n teimlo fel maidyma’r amser iawn i ddod â’r pwnc pwysig hwn i’r brif gynulleidfa ar BBC One. Iweld beth sydd wedi newid, pa gynnydd sydd wedi’i wneud a beth mae’r dyfodol ynei gynnig i bobl sydd yn byw gyda chyflyrau iechyd meddwl yn y DU. Dros ydegawd diwethaf rydym wedi torri tabŵs, ac mae symud ymlaen yn y maes meddygolyn golygu fod gennym ddealltwriaeth wella o’r ymennydd nag erioed o’r blaen,ond nid ydym wedi cyrraedd yno eto. Mae cymaint mwy sydd angen ei wneud o hyd.”

Byddtymor In The Mind BBC One yn cynnwysy canlynol:

  • Bydd Newyddion Chwech a Newyddion Ddeg BBC yn darlledu cyfres o adroddiadau arbennig ar bynciau fel niwro-wyddoniaeth, y GIG, ECT, elusennau sy’n achub bywyd, agweddau cymdeithasol newidiol ac iechyd meddwl yn y gymuned ddu. Mae rhagor o wybodaeth wedi’i rhestru isod ac ar bbc.co.uk/inthemind o 14 Chwefror.
  • Bydd dwy raglen ddogfen bersonol, bwerus gan y BBC yn rhoi cip olwg ar fyw gyda math eithafol o salwch meddwl. Ddeng mlynedd ers i The Secret Life Of The Manic Despressive gan Stephen Fry ddechrau sgwrs genedlaethol ac iechyd meddwl, bydd The Not So Secret Life Of The Manic Depressive: 10 Years On yn edrych ar brofiadau Stephen ac eraill sydd yn byw gydag iselder deubegynol nawr, ar nos Lun 15 Chwefror am 9pm. Mae My Baby, Psychosis And Me yn rhaglen ddogfen bersonol sy’n dweud stori bywydau go iawn dwy fam, a fu’n dioddef o ‘Postpartum Psychosis’, un o ffurf fwyaf difrifol o iechyd meddwl,o ganlyniad i roi genedigaeth. Mae’n cael ei gefnogi gan stori Stacey yn EastEnders, ac mae’r ddogfen yn datgelu taith frawychus y ddwy fenyw wrth iddynt gychwyn ar driniaeth gan obeithio y bydd yn eu harwain at wellhad llwyr. Bydd yn cael ei ddangos ddydd Mawrth 16 Chwefror am 10.45pm. Bydd BBC One hefyd yn ail-ddangos y rhaglen ddogfen Life After Suicide ddydd Mercher 17 Chwefror am 10.45pm a Professor Green: Suicide And Me ddydd Iau 18 Chwefror am 11.45pm.
  • Bydd stori rymus postpartum psychosis EastEnders sy’n cylchdroi o amgylch Stacey Branning yn cymryd tro dramatig yn ystod tymor In The Mind BBC One. Cafodd Stacey Branning (Lacey Turner) ddiagnosis cyflwr deubegynnol yn 2009, ac er bod postpartum psychosis yn gallu effeithio menyw heb unrhyw faterion iechyd meddwl yn barod, mae’n fwy tebygol o effeithio mam sydd yn dioddef o gyflwr deubegynnol. Yn yr wythnosau diwethaf, mae Martin, cariad Stacey, wedi llwyddo i’w chael i ysbyty, lle rhoddir gorchymyn arni yn y diwedd. Nawr gyda Stacey yn yr ysbyty, mae Martin yn brwydro wrth iddo geisio cael lle mewn Uned Mam a Baban er mwyn i Stacey gael ei haduno gyda’i mab, Arthur, tra’n parhau gyda’r driniaeth y mae hi wirioneddol ei angen. Fodd bynnag, yn ystod yr wythnos, bydd stori Stacey yn dwysau a bydd gwylwyr yn ei gweld yn gwneud penderfyniad fydd yn newid ei bywyd ac sydd yn ymwneud yn fawr â Martin. Mae EastEnders wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Mind a Bipolar UK ac arbenigwyr eraill yn y maes i amlygu postpartum psychosis, afiechyd a all effeithio merched yn syth wedi rhoi genedigaeth.
  • Ar The One Show ar ddydd Llun 15 Chwefror, bydd Lacey Turner a Dominic Treadwell-Collins (Cynhyrchydd Gweithredol EastEnders) yn westeion ar y soffa yn trafod y rôl gall dramâu poblogaidd fel EastEnders chwarae wrth godi ymwybyddiaeth am faterion iechyd meddwl, a pha waith ac ymchwil maen nhw’n ei wneud y tu ôl i’r camera gyda sefydliadau fel Mind er mwyn sicrhau portreadau cywir.
  • Inside Out ar ddydd Llun 15 Chwefror – bydd yr ardaloedd ‘Inside Out’ yn trafod materion iechyd meddwl gyda’u ffilmiau unigol eu hunain fel rhan o’r tymor. Gan roi sylw i amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys sut mae pobl ifanc sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl yn syrthio drwy’r rhwyd wrth symud o wasanaethau iechyd meddwl plant i wasanaethau iechyd meddwl oedolion; ymchwilio sut mae adrannau damweiniau ac achosion brys bellach yn y rheng flaen o ran delio gyda phobl mewn argyfwng iechyd meddwl; cyfraddau hunanladdiad, cefnogaeth iechyd meddwl i bobl drawsrywiol; gofalwyr sydd yn gofalu am aelodau o’r teulu gydag iechyd meddwl gwael; yr heddlu a’r gwasanaethau iechyd meddwl.

Iddarllen mwy cliciwch yma