Cymorth Tai yn rhan hanfodol o ofal iechyd meddwl, dywed adroddiad gan y Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl

Dylai pobl sydd yn defnyddio gwasanaethau iechyd meddwlgael mynediad at gymorth tai safon uchel pan eu bod angen y cymorth hwnnw, ahynny yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan y Ganolfan ar gyfer Iechyd Meddwl.

Mae More than shelter, gan Dr Jed Boardman, ynadolygu’r dystiolaeth am y modd y mae gwasanaethau tai â chymorth  ar gyfer pobl sydd â phroblemau iechyd meddwlyn Lloegr. Mae’r adroddiad yn amlygu’r ddolen gyswllt bwysig sydd rhwng tai alles iechyd meddwl, gan gynnwys ffactorau megis gorlenwi, dim digon o olau dydda’r pryder ynghylch troseddu – sydd oll yn cyfrannu at broblemau iechyd meddwl.

Mae More than shelter yn canfod fod yna ystod eango fathau gwahanol o gymorth tai, gan gynnwys help i bobl i gynnal eutenantiaeth eu hunain i lety sydd yn cael ei gefnogi gan arbenigwyr, hostelau athai argyfwng. Prin iawn yw’r dystiolaeth ynghylch y math o gymorth sydd fwyafeffeithiol ond mae’r rhan fwyaf o bobl yn ffafrio derbyn cymorth yn eu cartrefieu hunain, yn hytrach na gorfod mynd i aros mewn llety dros dro. Mae anghenionpob person yn unigryw ac yn newid dros amser. Mae elfennau megis cymorthtenantiaeth, cyngor ar hawliau lles a thai, addysg, cymorth gan gymheiriaid ahunanreolaeth, oll yn cael eu gwerthfawrogi.

Mae’r adroddiad yn canfod mai prin iawn yw’r dystiolaetho ba mor effeithiol yw’r cymorth tai o ran cost. Ond mae’r astudiaethau arraddfa fechan hefyd yna awgrymu bod cymorth tai yn medru lleihau costau a’rcyfnodau y mae’n rhaid i bobl aros yn yr ysbyty – gan y byddent fel arfer angenaros yno dipyn hirach. Mae’r dystiolaeth fwyaf safonol yn ymwneud â’r dull  Housing First i bobl sydd yn ddigartref ac ynmeddu ar anghenion niferus gan gynnwys afiechyd meddwl, ac mae hyn yn helpu pobl i sicrhau tenantiaeth annibynnolyn hytrach na defnyddio llety dros dro.

Dywed More than shelter y dylai cymorth tai fod ynhawl i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl ac yn fwy o flaenoriaeth iwasanaethau iechyd meddwl. Mae’n galw am ddarpariaeth well o gymorth tai agystod o wasanaethau, a hynny gyhyd ag y mae pobl eu hangen. Mae’n dadlau ydylid ariannu cymorth tai ar y cyd ag awdurdodau lleol a’r GIG er mwyn sicrhaubod gwasanaethau yn cael eu darparu mewn partneriaeth rhwng darparwyr iechyd,tai a gofal cymdeithasol.

Dywedodd Dr Jed Boardman: “Mae derbyn cymorth o ran tai yn hanfodol i ofaliechyd meddwl da. Nid yw’n bosib  gadael pethaui hap. Fodd bynnag, mae cymorth tai yn aml yn disgyn rhwng y bylchau, gan adaelpobl mewn peryg o brofi digartrefedd neu iechyd meddwl mwy truenus.” Lawrlwythwchyr adroddiad yma @ https://www.centreformentalhealth.org.uk/more-than-shelter