Cymuned ar-lein “Clic” newydd Hafal ar gyfer pobl yng Nghymru ag afiechyd meddwl i’w lansio wythnos nesaf!

Bydd cymuned ar-lein “Clic” newydd Hafal yn cael ei lansio yng Ngerddi’r Castell, Abertawe, dydd Mercher nesaf  (14eg Medi, 11:30 – 15:00). Mae’r gymuned ar-lein ddwyieithog, newydd wedi ei datblygu gan bobl sydd â phrofiad uniongyrchol o afiechyd meddwl, mewn partneriaeth gyda Hafal a’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, ac mae wedi ei hariannu gan Loteri Fawr Cymru.

Mae Clic yn cynnig lle ar-lein diogel i bobl yng Nghymru sydd ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr i gefnogi ei gilydd, rhannu profiadau ac adeiladu perthnasau newydd – naill ai yn Saesneg neu’r Gymraeg. Mae’r safle hefyd yn cyfeirio pobl  at wybodaeth, manylion cyswllt, adnoddau a gwasanaethau lleol defnyddiol.

Bydd modd cael mynediad at gymuned Clic ar liniaduron, llechi a ffonau a bydd ar gael mewn nifer o safleoedd cymunedol ar draws Cymru.  Bydd y gymuned ar-lein yn cynnwys fforwm diogel sy’n cael ei reoleiddio ac yn cynnig cymorth, lle y gall defnyddwyr greu proffil, cysylltu ag eraill, cynnig sylwadau a gwneud ffrindiau.

Bydd gwesteion yn y digwyddiad dydd Mercher nesaf yn cael y cyfle i roi cynnig ar y gwasanaeth newydd, cael eistedd yn fan wersylla glasurol VW Clic, mwynhau adloniant gan fand iwcalili byw a chael te a chacenni!

Dywedodd Dave Vice, Cydlynydd Clic: “Rydym yn gyffrous iawn am y lansiad! Mae’r gymuned ar-lein newydd wedi ei datblygu gan dîm o bobl sydd â phrofiad uniongyrchol o afiechyd meddwl, ac rydym eisoes wedi cael adborth gwych am y gwasanaeth gan y bobl hynny sydd wedi bod yn arbrofi’r adnodd. Rydym yn eiddgar iawn i rannu’r adnodd gyda gweddill y byd.

“Mae Clic yn cynnig gofod i bobl i greu proffil, siarad am eu profiadau a gwneud ffrindiau. Mae’n le diogel i gysylltu ag eraill sydd yn yr un sefyllfa, pa le bynnag y maent yng Nghymru.”

Un o amcanion allweddol Clic yw mynd i’r afael â’r unigrwydd a’r arwahanrwydd  sydd yn effeithio ar nifer o bobl ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr. Roedd Hafal wedi cynnal arolwg yn ddiweddar  o 480 o bobl sydd yn defnyddio gwasanaethau’r elusen  (75% yn ddefnyddwyr gwasanaeth, 25% yn ofalwyr) a gofynnwyd iddynt gwblhau holiadur ar unigrwydd. Dywedodd mwyafrif sylweddol  (72%) fod unigrwydd wedi gwaethygu eu symptomau afiechyd meddwl difrifol yn sylweddol; dywedodd 42% eu bod wedi bod yn unig yn y mis diwethaf a chynyddodd hyn i 50% pan yn ystyried defnyddwyr gwasanaeth yn unig.

Mae’r prosiect wedi ei ddatblygu mewn partneriaeth gyda’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl a fydd yn gweithio i werthuso’r gwasanaeth er mwyn helpu i lywio’r modd y bydd yn cael ei ddatblygu dros y blynyddoedd nesaf. Mae’r prosiect wedi derbyn £224,000 o gyllid gan raglen Pobl a Llefydd y Loteri Fawr sydd yn ariannu prosiectau er mwyn galluogi pobl i weithio gyda’i gilydd ar gyfer cymunedau cryf, cyfiawnder troseddol ac amgylcheddau gwledig a threfol gwell yng Nghymru.

Dywedodd Dr. Catrin Lewis, ymchwilydd gyda’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl sydd yn gweithio ar y cyd gyda Hafal  i werthuso’r rhaglen, “Rydym wrth ein bodd yn gweithio gyda Hafal ar y prosiect cyffrous hwn. Mae’r cyfle i bobl ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr i ymuno â ‘Clic’ a chysylltu ag eraill yn mynd i elwa llawer o bobl ar draws Cymru. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Hafal dros y blynyddoedd nesaf i werthuso profiadau’r rhai hynny sydd yn ymuno â’r gymuned a helpu i lywio a gwella profiad defnyddwyr dros gyfnod o amser.”

Dywedodd Alun Thomas, Prif Weithredwr Hafal: “Roeddem wrth ein bodd yn derbyn cyllid gan y Loteri Fawr er mwyn ariannu’r prosiect arloesol hwn a fydd yn manteisio ar dechnoleg er mwyn lleihau’r unigrwydd a’r arwahanrwydd sydd yn cael eu profi gan bobl ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr yng Nghymru.

“Bydd Clic yn cynnig cyfleoedd newydd i greu rhithgymuned a chysylltu ag eraill sydd yn yr un sefyllfa. Gyda’n partneriaid yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, byddwn yn creu cymuned ddiogel, hygyrch a chefnogol, ar draws Cymru i bobl ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr a fydd yn rhoi’r gefnogaeth, cyfeillgarwch ac ymdeimlad o berthyn i ddefnyddwyr.”

Wrth amlygu pwysigrwydd y rhaglen Pobl a Llefydd y Loteri, dywedodd Rona Aldrich, Aelod Pwyllgor Cymru o’r Gronfa Loteri Fawr: “Mae rhaglenni fel Pobl a Llefydd y Loteri yn gwneud gwahaniaeth i gynifer o bobl mewn cymunedau ar draws Cymru.

“Mae’n gwireddu ein haddewid i ddefnyddio cyllid y Loteri Fawr er mwyn adfywio cymunedau, mynd i’r afael ag anfantais a gadael gwaddol.”