Ymgyrch genedlaethol yn galw ar Gymru i Estyn Llaw

MaeAmser i Newid Cymru yn lansio ymgyrch newydd heddiw (7 Medi) i annog y cyhoeddi estyn llaw at ffrindiau, teulu a chydweithwyr sy’n byw gyda phroblemau iechydmeddwl. Wrth bwysleisio’r neges nad oes angen bod yn arbenigwr i siarad amiechyd meddwl, mae’r ymgyrch Estyn Llaw yndangos sut mae pethau bychain yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i iechyd meddwl,llesiant a gwellhad pobl.

Gan barhau â thema ymgyrchoedd blaenorol Amseri Newid Cymru, y rheiny sydd wedi cael profiad go iawn sydd wrth graidd yr ymgyrchEstyn Llaw.Bydd cyfres o fideo yn cael eu darlledu ar y teledu, mewn sinemâu ac argyfryngau cymdeithasol, a’r cyfan yn cynnwys pobl o Gymru sydd â phroblemauiechyd meddwl yn dweud wrth y gynulleidfa beth mae estyn llaw yn ei olyguiddynt. Mae pob person yn disgrifio sut mae’r pethau bychain mae eu ffrindiau,teulu neu gydweithwyr yn eu gwneud – fel gofyn sut ydyn nhw, treulio amsergyda’r teulu, mynd allan am goffi, mynd i’r sinema neu i’r gampfa – yn gallugwneud gwahaniaeth mawr i’w bywyd.

Ymhlith sêr y fideos, mae nifer o HyrwyddwyrAmser i Newid Cymru, sy’n gwirfoddoli’n rheolaidd ac yn cyflwyno sesiynausiarad gwrth-stigma i fusnesau ac i gymunedau ledled Cymru ynglŷn â’uprofiadau. Mae’r fideos hefyd yn cynnwys wynebau cyfarwydd gan gynnwys ycyflwynydd teledu Matt Johnson a Hywel Gwynfryn oddi ar BBC Radio Cymru.

Yn ôl ymchwil, mae naw o bob deg o bobl sydd âphroblemau iechyd meddwl yn wynebu stigma neu gamwahaniaethu a dywed llawer fodhyn yn gallu bod yn waeth na’r salwch ei hun. Mae’n gallu rhwystro pobl rhagsiarad am eu hiechyd meddwl a cheisio cymorth, neu gymryd rhan mewngweithgareddau yn y gwaith neu weithgareddau cymdeithasol. Mae un ymhob pedwarohonom yn wynebu problem iechyd meddwl ac felly bydd yr ymgyrch yn dangos mae’ngallu effeithio ar bobl o bob demograffig a chefndir. Y thema gyffredin yw bodpethau bychain yn gallu golygu llawer.

Mae’r ymgyrch Estyn Llaw yn galw ar y cyhoeddi rannu eu hanesion ynglŷn â’r pethau bychain maent wedi’u gwneud i roi cymorthi rywun maen nhw’n ei adnabod sydd â phroblem iechyd meddwl neu sut cawsantgymorth eu hunain, gan ddefnyddio’r hashnodau #EstynLlaw, neu #ReachOut, a dolenniTwitter Amser i Newid Cymru, @AINCymru a @TTCWales.

Ar wefan yr ymgyrch, www.estynllaw.cymru cewch weld y fideos llawn, yn ogystal âblogiau a syniadau o ran sut mae estyn llaw at rywun, a’r cyfan gan bobl sy’nbyw gydag ystod o broblemau iechyd meddwl ac yn sôn am sut mae pobl yn eu bywydwedi estyn llaw a rhoi cymorth iddynt – a’r hyn sydd wedi bod yn llwyddiannus.

Meddairheolwr rhaglen Amser i Newid Cymru, Ryan Jones:

“Maeneges syml iawn i’r ymgyrch Estyn Llaw; mae modd i ni gyd wneud pethaubychain fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n ffrindiau, ein teulu a’ncydweithwyr sy’n wynebu problemau iechyd meddwl. Gallwch ofyn sut ydyn nhw,mynd allan am goffi a sgwrs, mynd i’r sinema neu i’r gampfa, a gall y rhaingael effaith gadarnhaol ar eu hiechyd meddwl a’u helpu i wella.

“Rydymyn falch iawn o fod â phobl sydd â phrofiad go iawn wrth graidd yr ymgyrch Estyn Llaw.Maen nhw’n rhannu eu hanes yn ddewr iawn i helpu mynd i’r afael â’r stigma a’rcamwahaniaethu mae gormod o bobl yng Nghymru o hyd yn eu hwynebu.

“Ersdechreuwyd Amser i Newid Cymru yn 2012, rydym wedi cael effaith amlwg ar agweddy cyhoedd, ond mae cymaint i’w wneud o hyd i sicrhau bod pobl sydd â phroblemauiechyd meddwl yn cael eu trinio gydag urddas a pharch.

“Rydymyn galw ar y cyhoedd a mudiadau ar hyd a lled Cymru i ymuno â ni drwy rannu euhanesion ynglŷn â sut mae pobl wedi estyn llaw atyn nhw neu sut maen nhw wediestyn llaw at ffrindiau, teulu a chydweithwyr sydd â phroblemau iechyd meddwl.Gyda’n gilydd, gallwn roi diwedd ar stigma a chamwahaniaethu.”

MeddaiMatt Johnson, wrth siarad am ei fideo ar gyfer yr ymgyrch:

”I mi,mae fy ffrindiau a’n nheulu wedi bod mor bwysig o ran atal pyliau o iselder yny dyfodol.

“Y pethpwysicaf am estyn llaw yw bod modd i unrhyw un ei wneud. Fel arfer mae’nrhywbeth mor hawdd â sgwrs, rhoi tap ar gefn rhywun, cydnabod rhywun, cydnabodei fodolaeth, oherwydd mae llawer o bobl sydd â salwch meddwl yn gallu teimlo’nunig iawn.

“Maegofyn am rywun yn beth bach ond mae’n gallu golygu llawer.”

MeddaiAnya Evans, yn ei fideo ar gyfer yr ymgyrch:

“Mae angen pobl yn eich bywyd sy’n eich atgoffamai’r un person ydych chi o hyd.  Doesdim rheolau o ran beth mae rhaid i chi ei wneud. Mae pawb yn wahanol ac maepethau gwahanol yn helpu pobl wahanol. 

“Felly, estyn llaw ataf i yw bod gerllawrhywun.  Rhoi gwybod i rywun eich bod chigerllaw a’ch bod chi’n deall. Mae’n rhywbeth mae modd i bawb ei wneud.  Dod ynghyd a chwrdd â ffrindiau. Chwerthingyda’ch gilydd.”