Llythyr agored i’r Llywodraeth ar yr ail gyfle i atal toriadau i’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Cyn y ddadl yn Nhŷ’r Cyffredin heddiw ar doriadau i’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth  a’r Credyd Cynhwysol, mae mwy na 70 aelod o’r Consortiwm Budd-daliadau i’r Anabl wedi arwyddo llythyr agored (isod) i’r Llywodraeth yn rhybuddio am effaith ddifäol y byddai’r toriadau yn eu cael ar bobl ag anableddau ac annog ASau i fanteisio ar y ddadl hon fel cyfle i ail-asesu’r toriadau.

Mae’r Consortiwm yn dadlau y byddai toriadau i’r Grŵp Gweithgareddau Sy’n Ymwneud â Gwaith (WRAG) o Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a’r Credyd Cynhwysol cyfatebol yn tanseilio ymrwymiad y Llywodraeth i haneru’r gagendor cyflogaeth anabl a amlinellwyd mewn Papur Gwyrdd diweddar gan yr Adran Waith a Phensiynau.  Mae’r Llywodraeth wedi awgrymu fodd bynnag nad yw pobl ag anableddau a chyflyrau iechyd hirdymor sydd yn derbyn y budd-dal hwn  yn cael eu hannog i chwilio am waith yn sgil y £30 wythnosol ychwanegol y maent yn derbyn o gymharu â’r sawl sydd ar Lwfans Ceiswyr Gwaith. Fodd bynnag, mae’r Consortiwm yn anghytuno â’r honiad yma’n gryf ac mae arolwg o 500 o bobl anabl wedi canfod for yr honiad yn anghywir:- ·        Bron i 7 ym mhob 10 (69%) yn dweud y bydd toriadau i’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn golygu y bydd eu hiechyd yn dioddef   ·        Dywedodd mwy na chwarter (28%) nad ydynt yn medru fforddio bwyta weithiau yn sgil y swm cyfredol y maent yn derbyn o’r  Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ·        Dywedodd bron i hanner (45%) o’r sawl a ymatebodd y byddai toriadau yn golygu y byddent yn dychwelyd i’r gwaith yn hwyrach ·        Dim ond 1% a ddywedodd y byddai’r toriadau yn eu hysgogi i edrych am waith ynghynt. Mae’r llythyr agored yn darllen fel a ganlyn: “Annwyl Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau, “Yn sgil y ddadl heddiw, mae ASau wedi cael ail gyfle prin i wrthwynebu’r £30 yr wythnos sydd yn cael ei gymryd oddi wrth pobl sâl ac anabl, Mae’r gostyngiad o £30 yr wythnos i’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a’r  Credyd Cynhwysol wedi achosi tipyn o drallod ymhlith Aelodau Seneddol o bob plaid. Rydym yn credu y bydd y toriad hwn yn tanseilio  ymrwymiad y Llywodraeth i hanneru’r gagendor cyflogaeth anabl a amlinellwyd mewn Papur Gwyrdd diweddar a gyhoeddwyd yn gynharach y mis hwn.    “Roedd y Llywodraeth wedi ymrwymo yn ddiweddar i amddiffyn budd-daliadau pobl anabl rhag toriadau pellach ond maent wedi penderfynu parhau gyda’r toriad niweidiol hwn i bobl sy’n hawlio budd-daliadau am y tro cyntaf yn y Grŵp Gweithgareddau Sy’n Ymwneud â Gwaith (WRAG) o’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ac o fewn  y Credyd Cynhwysol. Ar ôl Ebrill 2017, bydd y toriad hwn yn effeithio ar lawer o bobl sydd ar hyn o bryd na sydd ‘ffit i weithio’ ond bydd hefyd yn effeithio ar lawer o bobl sydd yn gweithio ac ar gyflogau isel o dan  y Credyd Cynhwysol. “Roedd y Llywodraeth wedi addo rhoi mwy o gefnogaeth i bobl anabl yn y WRAG er mwyn eu helpu i ganfod gwaith. Fodd bynnag, nid yw’r Papur Gwyrdd yn cynnig llawer  o fanylion ynglŷn â’r cymorth hwn  a sut y bydd yn lliniaru sgil-effeithiau’r toriadau yma.   “Roedd bron i 70% o’r bobl sâl ac anabl a fu’n cymryd rhan yn yr arolwg wedi dweud y byddai’r toriad hwn yn arwain at ddirywiad yn eu hiechyd a dywedodd ychydig llai na hanner na fyddent yn medru dychwelyd i’r gwaith mor gyflym. Buaswn yn annog yr holl ASau o’r pleidiau i gyd i weithredu – a hynny ar adeg pan y mae 1 o bob 3 aelwyd sydd yn cynnwys  aelod teulu anabl yn byw mewn tlodi – ac atal y toriad hwn yn syth.”