Relate a’r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Cwnsela a Therapi yn addo gwell safonau’r diwydiant a mynediad at gwnsela a therapi

Mae’r prif elusennau sydd yn delio gyda pherthnasau, sef  Relate a’r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Cwnsela a Therapi (British Association for Counselling & Psychotherapy), sydd yn cefnogi cwnselwyr i fedru gwasanaethu eu cleientiaid yn well, wedi cyhoeddi partneriaeth strategol newydd. Bydd y mudiadau yn gweithio gyda’i gilydd er mwyn gwella safonau o ran practis ac atgyfnerthu angerdd y ddau fudiad o blaid cyfiawnder troseddol.

Bydd y bartneriaeth  yn golygu bod y ddau fudiad yn cysoni safonau hyfforddi ac yn sicrhau  tystysgrifau  ffitrwydd  arfer ar gyfer holl ymarferwyr Relate a’r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Cwnsela a Therapi. Bydd ymgyrchu o blaid pob agwedd o gyfiawnder troseddol yn allweddol, gyda’r nod yn y pendraw o sicrhau fod cwnsela a therapi ar gael i bawb, beth bynnag yw eu hamgylchiadau a’u gallu i dalu.  Dywedodd Chris Sherwood, Prif Weithredwr Relate: “Gyda mwy nag 120 mlynedd o brofiad cyfunedig mewn cwnsela a therapi, mae  Relate a’r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Cwnsela a Therapi yn hynod ymroddedig i ddarparu gwasanaethau safon uchel i bawb. Byddwn oll yn gweithio gyda’n gilydd er mwyn gwella safonau ar draws yr holl sector er budd ymarferwyr, ac yn fwy pwysig, cleientiaid. Yn wir, rydym am sicrhau ein bod yn cyrraedd pobl sydd ar incwm isel neu mewn grwpiau sydd yn agored i niwed. Byddwn yn cyhoeddi mwy o fanylion am ein gweithgarwch partneriaeth yn 2017.” Dywedodd Hadyn Williams, Prif Weithredwr y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Cwnsela a Therapi: “Sefydlwyd y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Cwnsela a Therapi ar werth cwnsela a’i botensial i wella bywydau unigolion a’r cymunedau yr ydym yn byw ynddynt. Mae’r bartneriaeth strategol newydd gyda  Relate yn allweddol gan y bydd hyn yn ein helpu i ehangu a chryfhau ein gwaith ar draws y proffesiwn cwnsela. Byddwn yn gweithio’n agos ar: hyrwyddo pwysigrwydd datblygiad proffesiynol; gosod safonau a datblygu llwybr gyrfaol i gwnselwyr a therapyddion i ddatblygu. Rydym wir yn credu fod cwnsela yn newid bywydau, a gyda  Relate, rydym yn medru ymgyrchu gyda’n gilydd ar gyfer gwelliannau parhaol fel bod unrhyw un sydd angen cwnsela yn medru dod o hyd i therapyddion hygyrch a safonol.” Relate yw’r brif elusen yn y Deyrnas Unedig sydd yn ymwneud â pherthnasau. Mae gwaith yr elusen yn amrywiol – helpu pobl i ddod o hyd i gariad, ymdopi gyda gwahanu ac ysgaru, gwella eu bywydau rhywiol, gwahanu yn y ffordd leiaf poenus posib, goresgyn anuffudd-dod, ail-adeiladu ymddiriedaeth, dod â phobl yn agos at ei gilydd eto a llawer iawn mwy. Mae’r elusen yn credu  nad oes unrhyw broblem yn rhy fach ac yn annog pobl i chwilio am help ar gyfer y berthynas cyn gynted ag sydd yn bosib. Mae’n cael ei amcangyfrif fod cwnsela Relate ar gyfer cyplau  yn arbed tua £11 i’r wladwriaeth am bob £1 sy’n cael ei wario. Y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Cwnsela a Therapi yw’r prif gorff proffesiynol, a’r mwyaf, ar gyfer cwnsela a seicotherapi yn y Deyrnas Unedig. Gydag aelodaeth o fwy na  44,000, mae ymarferwyr ar draws ystod o leoliadau yn gweithio o fewn y maes. Mae’r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Cwnsela a Therapi yn hyrwyddo rôl a pherthnasedd cwnsela  a seicotherapi o ran gwella llesiant ac iechyd meddwl a hyrwyddo cyfiawnder troseddol, yn ein cymunedau cyfredol ac amrywiol.