“Byddwch yn real y Nadolig hwn,” yn ôl y Samariaid

Mae bron i hanner y bobl  sydd wedi cymryd rhan mewn arolwg ar gyfer y Samariaid yn dweud eu bod yn cuddio eu teimladau go iawn dros y Nadolig  er mwyn cadw pobl eraill yn hapus. Roedd yr arolwg wedi datgelu hefyd  fod llawer iawn mwy o ferched  yn teimlo eu bod yn gorfod cuddio eu teimladau na dynion.

Mae’r elusen atal hunanladdiad, y Samariaid, yn annog pawb i ymatal rhag ceisio sicrhau eu bod yn cael y Nadolig perffaith eleni a’n galw am yr hyn sy’n cael ei ddisgrifio’n  #NadoligGoIawn, gan y bydd hyn o bosib yn medru achub bywydau. 

Wrth i’r DU baratoi ar gyfer tymor y Nadolig, mae’r Samariaid yn amlygu’r realiti y bydd miloedd ohonom yn  wynebu wrth i ni geisio sicrhau ein bod yn cael Nadolig hapus. Mae materion megis iechyd, teulu, gwaith, perthnasau neu arian neu ymdeimlad o unigrwydd, arwahanrwydd neu ansicrwydd, yn medru gwneud bywyd yn anodd.

Mae 2016 wedi bod yn flwyddyn o newid a her i bawb ac mae’r  Samariaid yn dweud fod angen i ni gydnabod hyn.  Drwy wrando a threulio amser yn ceisio deall yr hyn sydd yn digwydd yn ein bywydau ni’n hunain ac eraill, bydd mwy o bobl yn teimlo’n fwy parod dros y Nadolig i ofyn am y cymorth sydd angen arnynt.  

Dywedodd Prif Weithredwr y Samariaid, Ruth Sutherland: “Nid yw teimladau anodd yn gwahaniaethu. Nid ydynt yn poeni os yw hi’n fis Rhagfyr neu’n fis Mehefin. Rydym yn gwybod fod un ym mhob pum person wedi teimlo’n  hunanladdol – nid yw’n anghyffredin ac yn medru effeithio ar unrhyw un. ** Ar gyfartaledd, mae mwy na 500 o bobl yn cyflawni hunanladdiad yn y DU bob mis ac mae pob un marwolaeth o’r fath yn drasiedi. *** Felly, wrth i ni roi’r delweddau a’r holl gyffro sydd ynghlwm wrth y Nadolig o’r neilltu am eiliad, gadewch i ni feddwl am sut i achub bywydau, nid yn unig dros y Nadolig ond drwy’r flwyddyn. Ac mae modd gwneud hyn drwy wrando ar berson sydd yn mynd drwy gyfnod anodd a deall sut y mae’n teimlo a’n meddwl.”

Er mwyn helpu pobl i wrando, mae’r Samariaid wedi creu set o dalebau y mae modd eu rhoi fel anrheg Nadolig, a hynny ar ben eu hunain neu gydag anrhegion eraill megis siocled, swigod,  dolennau llawes neu hosanau. Mae modd personoli pob un o’r talebau yma ac mae’n caniatáu i’r person sydd yn derbyn yr anrheg i gael amser yn siarad, un i un, gyda’r person sydd yn rhoi’r anrheg. Mae modd gwneud hyn dros goffi, tra’n mynd am dro neu fel rhan o noson gyda ffrind yn gwylio  cyfres deledu, mae’r modd lawrlwytho’r talebau am ddim o’r wefan ganlynol –  www.samaritans.org/frommetoyou

Yn ogystal â’r talebau, mae’r Samariaid wedi paratoi  canllaw am ddim ar sut i fwynhau  #NadoligGoIawn sydd yn rhoi cyngor ar sut i wrando, yr hyn i wneud pan na fydd person yn dymuno siarad a sut i ofalu am eich hun a chefnogi eraill y Nadolig hwn.

 

Mae Keith King wedi bod yn wirfoddolwr gyda’r Samariaid am 8 mlynedd ac yn mynd i fod yn gweithio ar y ffonau dros y Nadolig: “Nid yw’r Samariaid yn dweud wrth bobl am ymatal rhag mwynhau’r Nadolig eleni ond yn ceisio annog pobl i roi gofynion yr ŵyl o’r neilltu a chanolbwyntio ar y cymorth sydd angen neu’r ydych yn medru rhoi. Os yn bosib, treuliwch amser yn gwrando ar rywun sydd angen siarad. Ac os mai chi yw’r un sydd yn cael trafferth ymdopi, cofiwch eich bod yn medru siarad â rhywun drwy ffonio’r Samariaid ar 116 123.
Os ydy’n  anodd i chi siarad ar y ffôn, mae modd i chi e-bostio, danfon neges destun neu ysgrifennu at y Samariaid hefyd. Mae mwy o wybodaeth ar ein gwefan, sef
samaritans.org. Rydym ar agor drwy’r amser, hyd yn oed dros y Nadolig.”

Ewch i ganfod mwy am ymgyrch #NadoligGoIawn y Samariaid drwy fynd i  www.samaritans.org/realchristmas.