Cynnydd yn y nifer o blant sydd yn yr ysbyty yn sgil hunan-niweidio

Roedd bron i 19,000 o blant a phobl ifanc yn Lloegr a Chymru wedi gorfod mynd i’r ysbyty ar ôl  hunan-niweidio y llynedd, a hynny yn ôl ffigyrau sydd wedi eu rhoi i’r NSPCC. Mae hyn yn dynodi cynnydd o bron i 2,400 (14%) yn y 3 mlynedd ddiwethaf.

Rhoddwyd y ffigyrau i’r elusen ar ôl iddynt wneud cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i holl Ymddiriedolaethau’r GIG, ac mae’n amlygu’r argyfwng y mae llawer o bobl ifanc yn wynebu wrth iddynt geisio ymdopi gyda phwysau bywydau modern, yn ôl yr NSPCC.

Roedd Childline wedi cynnal mwy na o 18,471 o sesiynau cwnsela am hunan-niweidio y llynedd a dyma un o’r rhesymau pennaf paham y mae plant a phobl ifanc yn chwilio am gymorth.

Dywedodd y Fonesig Esther Rantzen, Llywydd Childline: “Mae’n hynod gythryblus fod cynifer o blant a phobl ifanc yn gorfod mynd i’r ysbyty am eu bod yn niweidio eu hunain mor ddifrifol. Mae hunan-niweidio nawr ar lefel epidemig ymhlith pobl ifanc – yn  Childline, rydym yn clywed wrthynt bob dydd.

“Dyma un o’r problemau mwyaf cyffredin erbyn hyn sydd yn cael eu cyflwyno i ni gan bobl ifanc, ac rwy’n gwybod o’m cwnselwyr mai dyma rhai o’r straeon mwyaf poenus y mae’n rhaid i ni wrando arnynt. Yn aml, mae’r bobl ifanc yn teimlo gormod o gywilydd ac ofn chwilio am help gan eraill  o’u cwmpas, a hynny nes eu bod yn niweidio eu hunain mor wael fel bod yn rhaid iddynt fynd i’r ysbyty.

“Mae Childline yma ar eu cyfer yn rhad ac am ddim, yn gyfrinachol ac ar agor 24/7. Mae wir yn helpu i gysylltu â’n cwnselwyr sydd yn poeni amdanoch ac am eich helpu.”