Ymchwil newydd yn canfod fod 1 o bob 3 dyn yn teimlo’n unig yn ystod y Nadolig, hyd yn oed yng nghwmni pob eraill

Cyfnod yr ŵyl  fel arfer yw cyfnod prysuraf  y flwyddyn ac mae’n debyg fod dynion sydd tua 25 mlwydd oed a’n hŷn yn aml yn profi unigrwydd, gorbryder a sawl peth arall sy’n achosi pwysau dros y Nadolig, a hynny yn ôl ymchwil sydd wedi ei ddatgelu gan The Priory Group.

Mae’r arolwg, a oedd wedi cwestiynu 2,000 o ddynion a oedd yn 25 mlwydd oed a’n hŷn ac wedi ei gomisiynu gan One Poll, yn datgelu fod mwy na chwarter o ddynion rhwng  25 a 34 mlwydd oed yn teimlo’n unig yn ystod y Nadolig, hyd yn oed yng nghwmni pobl eraill.

P’un ai bod hynny’n ymwneud â phroblemau ariannol neu pwysau gan gydweithwyr, mae dynion – sydd heb briodi – ond mewn perthynas yn teimlo’n fwy pryderus am y cyfnod hwn o’r flwyddyn na dynion sengl; dynion sydd wedi ei priodi; dynion sydd yn byw gyda rhywun arall; a dynion sydd wedi colli’u partner.

Mae ymchwil yn dangos fod bron i chwarter o’r dynion a oedd wedi cymryd rhan yn profi mwy o bwysau ariannol adeg y Nadolig o’i gymharu ag adegau eraill y flwyddyn.

Roedd y prif bwysau a wynebwyd gan dynion adeg  y Nadolig yn cynnwys:-

  • Mynychu partïon Nadolig (42%)
  • Pryderon ariannol (41%)
  • Teimlo pwysau yn y gwaith (30%)
  • Pryderi am y flwyddyn sydd i ddod (25%)
  • Treulio amser  gyda’r teulu (20%)
  • Ansicrwydd ynghylch pa mor ddiogel yw’r swydd (14%).

Roedd mwy na chwarter (26.3%) o’r rhai rhwng 25 a 34 yn pryderi ynglŷn â threulio amser gyda’u teuluoedd yn ystod cyfnod yr ŵyl.

Esbonia Dr Ian Drever, Seiciatrydd Ymgynghorol yn The Priory Hospital Woking: “Mae gorbryder fel arfer yn ‘arwydd o rybudd’ y mae’r  corff yn ei ddefnyddio er mwyn dynodi rhyw fath o ddigwyddiad sydd ar fin digwydd  – sef bod gormod o bethau ar waith, perthnasau rhyngbersonol anodd neu’ch bod yn gorfod ymdopi â gormod o ofynion.

“Yn ystod y Nadolig, mae natur y fath ofynion yn cynyddu. Mae cynifer o ddisgwyliadau  yn wynebu dynion ifanc yn ystod y Nadolig – disgwyliadau gan deuluoedd a ffrindiau i helpu i greu a chymryd rhan mewn ‘Nadolig perffaith’ a disgwyliadau cymdeithasol – fel bod y fath ymddygiad yn normal a bod unrhyw un sydd yn gwyro o hyn yn dangos arwydd o wendid neu hunanoldeb.

“Mae hyn oll yn creu’r ‘storm berffaith’. Nid yw’n syndod fod fy nghlinigau mor brysur adeg yma o’r flwyddyn.”

Mae pobl yn Llundain (50.4%), Gogledd Ddwyrain (53.64%), Gogledd Orllewin (50.6%) a Gogledd Iwerddon (58.6%) yn canfod fod y Nadolig yn gyfnod emosiynol iawn o’r flwyddyn.  Mae’n syndod fod 53% o ddynion sy’n 25 mlwydd oed a’n hŷn yng Ngogledd Iwerddon yn datgan fod straen wedi effeithio’n andwyol ar eu Nadolig, gyda 44.8% yn gweithio dros gyfnod y Nadolig er mwyn medru ymdopi gyda phwysau gwaith.

Roedd 81.3% o ddynion sydd wedi colli partner yn canfod y Nadolig yn gyfnod emosiynol o’r flwyddyn gyda 53.1% yn teimlo’n unig, hyd yn oed pan eu bod yng nghwmni pobl eraill.

O’r holl ddynion a fu’n cymryd rhan yn yr arolwg, dynion rhwng 25 a 34 mlwydd oed oedd yn teimlo’n fwyaf unig yn ystod y Nadolig, a hynny o gymharu â gweddill y flwyddyn ac roeddynt yn teimlo’r pwysau mwyaf i weithio dros gyfnod yr ŵyl er mwyn cyrraedd targedau.

Gyda mwy na chwarter o ddynion (30.2%) yn teimlo’n unig adeg y Nadolig a mwy na hanner y dynion yn teimlo pwysau i fynychu partïon Nadolig y gwaith, mae’n amlwg iawn fod y Nadolig yn medru arwain at ddynion yn profi mathau gwahanol o bwysau.

Os hoffech siarad gyda rhywun yn ystod y gwyliau, yna efallai y byddwch yn canfod fod llinell gymorth emosiynol yn ddefnyddiol:-
Ffoniwch llinell gymorth  24/7 – Iechyd Meddwl Cymru: 0800 132 737 (neu danfonwch y neges destun ‘help’ i 81066)
Samariaid : 116 123