Prif Weinidog yn datgelu cynlluniau i drawsnewid cymorth iechyd meddwl yn Lloegr

Wrth roi darlith flynyddol y Comisiwn Elusennau heddiw, bydd y Prif Weinidog Theresa May yn cyhoeddi pecyn cynhwysfawr o fesurau er mwyn trawsnewid cymorth iechyd meddwl mewn ysgolion, gweithleoedd a chymunedau yn Lloegr.

Bydd y Prif Weinidog yn dweud fod ond modd sicrhau cydraddoldeb gwirioneddol rhwng iechyd meddwl a chorfforol os yw pob sefydliad yn cydnabod y rôl hanfodol y mae’n medru chwarae er mwyn cyflawni’r nod hwn.

Mae disgwyl i’r Prif Weinidog Theresa May i ddweud: “Ers cyfnod rhyw hir o lawer, mae afiechyd meddwl wedi bod yn rhywbeth o anghyfiawnder cudd yn ein gwlad, wedi ei amgylchynu mewn stigma ac yn cael ei ddiystyru fel mater sydd yn eilaidd i iechyd corfforol. Eto, os nad ydym yn mynd i’r afael â hyn, mae’n difetha bywydau, yn gwahanu pobl o’i gilydd ac yn gwaethygu’r rhwygiadau o fewn ein cymdeithas. Mae newid hyn yn golygu fod rhaid mynd i wraidd y ddynolryw; at galon y math o wlad yr ydym, y gwerthoedd yr ydym yn eu harddel, yr agweddau sydd gennym a’r pendantrwydd i ddod ynghyd a chefnogi ein gilydd.

“Rwyf am i ni ddefnyddio pŵer y llywodraeth  fel grym i drawsnewid y ffordd yr ydym yn delio gyda phroblemau iechyd meddwl ar draws y gymdeithas, a hynny ar bob adeg o fywyd.

“Yr hyn yr wyf yn cyhoeddi yw ein camau cyntaf i drawsnewid y ffordd yr ydym yn delio gydag afiechyd meddwl yn y wlad hon, a hynny ar bob adeg o fywyd person; nid yn ein hysbytai ond yn ein dosbarthiadau, gweithleoedd ac o fewn ein cymunedau.

“Mae hyn yn dechrau wrth i ni sicrhau fod plant a phobl ifanc yn derbyn yr help a’r cymorth y maent angen ac yn haeddu – gan ein bod yn gwybod fod afiechyd meddwl yn dechrau’n rhy aml o lawer adeg plentyndod, a pha nad yw’n cael ei drin, mae’n medru effeithio’n andwyol ar fywydau gan ddod yn rhywbeth sydd yn anodd ei ddatrys.”

Mae’r cynlluniau yn cynnwys:

  • cymorth newydd i ysgolion gyda phob ysgol uwchradd yn Lloegr
  • partneriaeth newydd gyda chyflogwyr er mwyn gwella cymorth iechyd meddwl yn y gweithle
  • cynnig opsiynau amgen i orfod mynd i ysbyty er mwyn helpu pobl sydd yn y gymuned
  • cynlluniau i ehangu’r driniaeth drwy fuddsoddi mewn gwasanaethau iechyd meddwl digidol
  • ffyrdd newydd er mwyn unioni’r anghyfiawnderau y mae pobl ag afiechyd meddwl yn eu hwynebu

Dywedodd Paul Farmer, Prif Weithredwr yr elusen iechyd meddwl Mind:

“Mae’n bwysig i weld y Prif Weinidog yn trafod iechyd meddwl gan ddangos pa mor bell yr ydym wedi dod o ran gwthio profiadau’r bobl hynny sydd ag afiechyd meddwl  yn uwch i fyny’r agenda gwleidyddol. Dylai iechyd meddwl fod wrth wraidd ein cymdeithas a chymunedau – mae wedi bod ar yr ymylon yn  rhy hir.”

“Rydym yn croesawu’r cyhoeddiadau o ran rhoi ffocws ar ataliaeth mewn ysgolion a gweithleoedd a’r cymorth i bobl mewn argyfwng. Bydd yn bosib mesur llwyddiant hwn os yw’n gwneud gwahaniaeth ym mhrofiad beunyddiol yr 1 ym mhob 4 person sydd yn mynd i brofi problem iechyd meddwl eleni. Mae iechyd meddwl yn fusnes i bawb  ac mae angen arweinyddiaeth gynaliadwy er mwyn sicrhau fod y gwasanaethau a’r cymorth yn gwella ar gyfer pawb ohonom sydd â phroblemau iechyd meddwl.
Ar ôl cael ei esgeuluso ers degawdau, rydym am weld hyn fel blaenoriaeth am y degawdau i ddod er mwyn sicrhau fod pawb â phroblemau iechyd meddwl yn medru byw’r bywyd y maent yn dymuno.