Dewch i gael cipolwg ar Canolfan Adferiad Gellinudd!

Layout 1

Roedd yr Ysgrifennydd Cabinet Vaughan Gething wedi agor Canolfan Adferiad Gellinudd yr wythnos diwethaf, sef ein canolfan adferiad newydd ym Mhontardawe, Castell-nedd Port Talbot.

Dyma’r Ganolfan newydd gyntaf o’i math yng Nghymru: gwasanaeth i gleifion mewnol sydd yn cael ei arwain gan ddefnyddwyr, yn wasanaeth nid-er-elw a’n meddu ar ethos adferiad cryf a’n cael ei ddarparu gan fudiad o’r Trydydd Sector.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Cabinet  Vaughan Gething: “Rwy’n falch iawn i agor y Ganolfan hon, sydd yn defnyddio dull arloesol er mwyn helpu pobl i wella o broblemau iechyd meddwl difrifol a dyma’r ganolfan gyntaf o’i fath yng Nghymru.

“Rydym wedi buddsoddi £500,000 yn y ganolfan driniaeth hon drwy ein cyllid Buddsoddi i Arbed, sydd nid yn unig yn mynd i elwa cleifion ond hefyd yn mynd i greu arbedion i’r GIG yng Nghymru.”

Dywedodd Alison Guyatt, Cyfarwyddwr y Ganolfan newydd: “Rwyf wedi bod yn rheoli ysbytai ac wardiau iechyd meddwl am flynyddoedd. Pan oeddwn yn dechrau fy ngyrfa, roeddwn yn breuddwydio am weithio mewn amgylchedd a oedd yn wir yn therapiwtig, lle’r oedd pob claf yn derbyn pecyn o ofal a thriniaeth holistaidd – a lle a fyddai’n eu caniatáu i gymryd rheolaeth o’u bywydau.

“Yn sgil gweledigaeth ac ymrwymiad Aelodau Hafal, a chefnogaeth y Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru, bydd Gwesteion yng Ngellinudd nawr yn medru derbyn y fath wasanaeth.

 

Dewch i gael cipolwg ar y tu mewn!

Layout 1Mae Canolfan Adferiad Gellinudd yn cynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf i gleifion mewnol, a hynny drwy ansawdd a’r natur gartrefol sydd yn nodweddu’r tu mewn a’r cyfoeth o weithgareddau sydd ar gael a’n canolbwyntio ar adferiad.  

Mae gwesteion yng Nghanolfan Adferiad Gellinudd yn medru disgwyl croeso twymgalon. Bydd ein gwasanaeth yn sensitif i anghenion unigolion a bydd y Gwesteion yn medru mwynhau ystafelloedd cyfforddus eu hunain gydag en-suite ac mae modd iddynt addurno’r ystafell fel y maent yn dymuno.

Mae Canolfan Adferiad Gellinudd yn canolbwyntio  ar roi’r hyn sydd angen i Westeion er mwyn eu helpu i wella; mae Gwesteion yn dewis yr hyn y maent am gyflawni – a pha gamau y maent am gymryd er mwyn cyrraedd eu hamcanion ym mhob maes o fywyd.

Mae Gwesteion yn medru cymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau: bydd y Ganolfan yn cynnig cyfleusterau cadw’n heini, ystafell aml-ffydd, caffi a chabannau coed yn y coetir amgylchynol! Bydd Gwesteion yn medru mwynhau gweithgareddau cerddorol a chelf, astudio am gymwysterau achrededig NVQ ac Agored, a chymryd rhan mewn chwaraeon awyr agored megis beicio, cerdded ar hyd arfordir y Gŵyr, Bannau Brycheiniog, Parc Fforest Afan a’r Mwmbwls.

Am fwy o wybodaeth am Ganolfan Adferiad Gellinudd, ewch i hafal.org/gellinudd