“Stigma yn atal pobl rhag siarad am iechyd meddwl”

Mae ymchwil newydd gan Ymddiriedolaeth y Tywysog yn datgelu na fyddai mwy nag un ym mhob pedwar person ifanc (24%) yn dweud wrth rywun eu bod yn profi problem iechyd meddwl, a hynny gyda llawer yn ofni y byddai’n effeithio ar eu gyrfaoedd.

Mae’r ymchwil, sydd wedi ei ariannu gan Macquarie, a’n seiliedig ar arolwg o 2,215 o bobl rhwng 16 a 25, wedi canfod fod y rhan fwyaf o bobl ifanc (78%) yn credu fod yna stigma ynghlwm wrth faterion iechyd meddwl.

Byddai traean (32%) o’r bobl ifanc yn ymatal rhag dweud unrhyw beth am eu pryderon iechyd meddwl, gan feddwl y byddai cyfaddefiad o’r fath yn effeithio ar eu gyrfaoedd. Nid oedd 57% yn dymuno fod unrhyw un yn gwybod eu bod yn cael trafferthion a 35% yn poeni y byddai hyn yn gwneud iddynt “ymddangos yn wan”.

Mae’r arolwg, a gynhaliwyd ar-lein ac yn anhysbys, wedi canfod fod bron i hanner (47%) o’r bobl ifanc wedi profi problem iechyd meddwl. Mae’r bobl yma yn:

* Llawer iawn tebygol o deimlo eu bod mewn rheolaeth o’u gyrfaoedd

* Mwy tebygol o deimlo’n rhy flinedig ac yn teimlo’r straen o ddelio gyda bywyd bob dydd

* Mwy tebygol o deimlo nad oes rheolaeth ganddynt dros eu haddysg, hyfforddiant a chyllid o gymharu â’u cyfoedion. Cyhoeddwyd y canfyddiadau yn rhan dau o’r The Prince’s Trust Macquarie Youth Index.

Roedd Rhan un wedi ei gyhoeddi ym mis Ionawr eleni ac wedi canfod fod llesiant cyffredinol pobl ifanc yn y DU ar ei bwynt isaf erioed ar y Mynegai ers y comisiynwyd yr astudiaeth yn gyntaf yn 2009 – gyda mwy nag un ym mhob pedwar person ifanc yn teimlo nad ydynt mewn rheolaeth lawn o’u bywydau.

Dywedodd y Dduges Martina Milburn DCVO CBE, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth y Tywysog:

“Rydym yn gwybod fod materion megis iselder ac gorbryder yn medru cael effaith ddifäol ar ddyheadau a’r cyfleoedd sydd gan bobl ifanc mewn bywyd, ac mae’n frawychus felly i ganfod cynifer o bobl sydd yn ffafrio byw gyda materion iechyd meddwl yn hytrach na siarad ag unrhyw un amdanynt.

“Rhaid i ni oll weithio gyda’n gilydd er mwyn rhoi’r hyder i‘r bobl ifanc na fyddant yn cael eu stigmateiddio, ac un o’r pethau allweddol y mae modd i ni wneud er mwyn gwella eu hiechyd meddwl yw eu helpu gyda’u haddysg, eu hyfforddiant a’u gyrfaoedd.

“Mae ein rhaglenni datblygu personol yn rhoi’r hunanwerth i bobl ifanc a’r sgiliau ymdopi sydd yn eu paratoi nid yn unig ar gyfer y gweithle ond ar gyfer bywyd.”

Dywedodd David Fass, Prif Weithredwr Grŵp Macquarie Group, EMEA:

“Mae’n bryderus mai un o’r rhesymau pam nad yw pobl ifanc yn barod i drafod eu hiechyd meddwl yn agored yw y bydd hyn yn effeithio’n negatif ar eu gyrfaoedd. Ym Macquarie, rydym yn annog ein pobl i ddwyn eu hunain i gyd i’r gwaith a deall bod pawb angen bach o gymorth ychwanegol weithiau. Mae mudiadau fel Ymddiriedolaeth y Tywysog yn medru helpu pobl ifanc i ddatblygu’r

sgiliau a’r hyder sydd angen arnynt er mwyn adeiladu’r dyfodol y maent yn dymuno: a dyna pam ein bod ni, fel cyflogwyr yn y DU, yn falch iawn i gefnogi’r ymchwil pwysig hwn.”