Cyflwyniad ar seicosis yng Nghaerdydd gan ymgyrchwyr sydd wedi ennill gwobr

Johnny

Bydd yr ymgyrchwyr iechyd meddwl gwobrwyedig Jonny Benjamin a Neil Laybourn yn cyflwyno sgwrs gyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd ddydd Iau 22 Mehefin fel rhan o Ŵyl Ymchwil Meddygol y Cyngor Ymchwil Meddygol.

Bydd y ddau, a ddaeth i’r amlwg yn dilyn rhaglen ddogfen Channel 4 Stranger on a Bridge, yn rhannu stori ryfeddol y ffordd yr helpodd ymgyrch byd-eang yn y cyfryngau cymdeithasol Jonny i ddod o hyd i’r dyn a siaradodd ag e a’i berswadio i lawr o bont Waterloo yn Llundain.

Gan symud y pwyslais at ymchwil, bydd Neil a Jonny’n cyfweld â Dr James Walters, Darllenydd yng Nghanolfan y Cyngor Ymchwil Meddygol yn y Brifysgol, ar yr astudiaethau diweddaraf i seicosis a rôl geneteg seiciatrig.

“Mae ymchwil yn hanfodol os ydym ni am weld gwell triniaethau i bobl sydd wedi’u heffeithio gan salwch meddwl, ac rwy’n credu bod rhai agweddau diwylliannol yn bodoli nad ydyn nhw’n helpu i ddylanwadu’r ffordd mae pobl yn canfod yr ymchwil hwn, yn enwedig mewn geneteg,” dywedodd Jonny, y dyfarnwyd MBE iddo yn gynharach eleni am wasanaethau i iechyd meddwl ac atal hunanladdiad.

Ychwanegodd: “Gallai’r cyfle i drafod yr ymchwil hwn yn agored gyda gwyddonwyr fod yn fuddiol iawn i newid rhai o’r agweddau hen ffasiwn hyn.”

Bydd Neil a Jonny hefyd yn trafod eu gwaith ymgyrchu, oedd yn cynnwys codi arian ar gyfer ymgyrch Heads Together, gan wella addysg iechyd meddwl mewn ysgolion a galw am well gwasanaethau i’r rheini sydd wedi’u heffeithio gan salwch meddwl.

“Ar hyn o bryd ceir momentwm a chymhelliad i fynd i’r afael â’r ffyrdd y caiff salwch meddwl ei stigmateiddio a’i danariannu mewn lleoliadau iechyd ac ymchwil. Er mwyn i bethau newid mae angen i ni gael eiriolwyr pwerus a pharhaus ar gyfer gofal ac ymchwil iechyd meddwl. Mae Jonny a Neil yn arwain y ffordd gyda’r ymdrech hwn ac mae eu stori yn ysbrydoli,” dywedodd Dr James Walters.

Cynhelir y sgyrsiau ddydd Iau 22 Mehefin, o 6.30pm yn Adeliad Hadyn Ellis Prifysgol Caerdydd. I archebu lle ewch i: https://hopeanddiscovery.eventbrite.co.uk

Nodiadau i olygyddion:

  1. Manylion Cyswllt

Paul Gauci, Uwch-swyddog Cyfathrebu, Canolfan MRC

Swyddfa: 029 2068 8425 | Symudol: 07972788047 | Gaucip1@caerdydd.ac.uk

  1. Cyfweliadau gyda’r cyfryngau a phresenoldeb

Gallwn drefnu cyfweliad i’r cyfryngau gyda Jonny a Neil ar noswaith 22 Mehefin, cyn dechrau’r digwyddiad – cysylltwch â Paul i drefnu. Byddem ni hefyd yn croesawu eich presenoldeb yn y digwyddiad os hoffech roi sylw pellach iddo.

  1. Gwybodaeth am Brifysgol Caerdydd

Mae Prifysgol Caerdydd yn cael ei chydnabod yn asesiadau annibynnol y llywodraeth fel un o brifysgolion blaenllaw Prydain o ran addysgu ac ymchwil, ac mae’n aelod o Grŵp Russell, sef prifysgolion y Deyrnas Unedig sy’n rhoi’r pwyslais mwyaf ar waith ymchwil. Rhoddodd Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 y Brifysgol yn y 5ed safle ar draws y Deyrnas Unedig gyfan am ragoriaeth ymchwil. Ymhlith ei staff academaidd mae dau sydd wedi ennill Gwobr Nobel, gan gynnwys enillydd Gwobr Nobel mewn Meddygaeth 2007, yr Athro Syr Martin Evans.  Sefydlwyd y Brifysgol drwy Siarter Frenhinol ym 1883, a heddiw mae’n cyfuno cyfleusterau modern trawiadol ac agwedd ddeinamig at addysgu ac ymchwil. Mae arbenigedd eang y Brifysgol yn cynnwys: Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol; Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd; a Choleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, ynghyd ag ymrwymiad hirdymor i ddysgu gydol oes. Mae Sefydliadau Ymchwil blaenllaw Caerdydd yn cynnig dulliau newydd radical o fynd i’r afael â phroblemau byd-eang pwysig. www.caerdydd.ac.uk

  1. Canolfan y Cyngor Ymchwil Meddygol ar gyfer Geneteg Niwroseiciatrig a Genomeg

Mae Canolfan y Cyngor Ymchwil Meddygol ar gyfer Geneteg Niwroseiciatrig a Genomeg yn dod ag ymchwilwyr blaenllaw’r byd at ei gilydd i ymchwilio prif achosion salwch meddwl, a hwn yw’r grŵp geneteg seiciatrig mwyaf yn y DU.

Mae ymchwil y Ganolfan ar sgitsoffrenia wedi’i gyhoeddi yn rhai o brif gyfnodolion gwyddonol y byd, gyda’r tim yn chwarae rôl allweddol yn darganfod y genynau sy’n effeithio ar risg unigolyn o ddatblygu sgitsoffrenia.

  1. Jonny Benjamin a Neil Laybourn

Cyfarfu Jonny a Neil ar ôl ymgyrch byd-eang ar y cyfryngau cymdeithasol (#FindMike), oedd yn ddiweddarach yn destun rhaglen ddogfen Channel 4 The Stranger on the Bridge. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma:

  1. Gŵyl y Cyngor Ymchwil Meddygol
  1. Cynhelir Gŵyl Ymchwil Meddygol y Cyngor Ymchwil Meddygol ar draws y DU rhwng 17 a 25 Mehefin. Nodau’r Ŵyl yw adeiladu ymddiriedaeth mewn ymchwil meddygol drwy rannu ymchwil a gaiff ei gyllido gan y Cyngor Ymchwil Meddygol a chodi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o fanteision ymchwil meddygol i gymdeithas.