Grymoedd dros Newid, ein hymgyrch yn 2017 ar gyfer cyn-aelodau o’r lluoedd arfog a’r gwasanaethau brys yng Nghymru, i’w lansio ym Mae Caerdydd ar 11 Mai

 

Bydd Grymoedd dros Newid, sef ymgyrch ar gyfer Cymru gyfan yn 2017, yn cael ei lansio’n swyddogol gan y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans AC, mewn digwyddiad yn yr Eglwys Norwyaidd, Bae Caerdydd  ar 11eg Mai 2017.

Bydd yr ymgyrch  yn arwain at gyn-aelodau o’r lluoedd arfog a’r gwasanaethau brys yn ymgysylltu gyda’u cyfoedion sydd wedi ymddeol ac yn profi problemau iechyd meddwl. Y nod: eu cefnogi hwy i gael mynediad at y gwasanaethau sydd angen arnynt er mwyn gwella – ac i glywed eu syniadau am sut i wella’r gwasanaethau.

Bydd y lansiad yn cael ei ddilyn gan ddigwyddiadau ym mhob un o’r 22 sir yng Nghymru dros gyfnod yr haf pan fydd cyn-aelodau o’r lluoedd arfog a’r gwasanaethau brys a’u teuluoedd yn derbyn gwybodaeth am y math o gymorth sydd ar gael – a hynny gan fudiadau iechyd meddwl a mudiadau sydd yno’n benodol ar gyfer cyn-aelodau o’r lluoedd arfog a’r gwasanaethau brys – a sut y mae modd iddynt gael mynediad at y cymorth hwnnw.

Bydd yr ymgyrch – sy’n cael ei harwain gan gyn-aelodau o’r lluoedd arfog a’r gwasanaethau brys – yn cael ei chefnogi gan yr elusen iechyd meddwl Gymreig  Hafal mewn partneriaeth gyda Bipolar UK, Diverse Cymru, CAIS, Care after Combat, GIG Cymru i Gyn-filwyr, Gofalwyr Wales, Change Step, y Lleng Brydeinig Frenhinol, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl  a Hafal Crossroads.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans, sydd â chyfrifoldeb penodol am y Lluoedd Arfog a materion sydd yn effeithio ar gyn-filwyr:  “Mae gennym ddyled enfawr tuag at aelodau o gyn-filwyr am eu gwasanaeth. Dyna pam  yr ydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gofal a chymorth priodol ar gael i’r rhai hynny sydd ei angen.

“Rydym yn gwybod nad yw  rhai cyn-filwyr a chyn-aelodau o’r gwasanaethau brys yn cael mynediad at yr help gan fod yna stigma ynghlwm wrth iechyd meddwl. Bydd yr ymgyrch yn ceisio mynd i’r afael â’r stigma yma, gan osod y mater ar y fforwm cyhoeddus ac amlygu’r gwasanaethau sydd ar gael.”

Dywedodd Rebekah Burns, aelod o’r Panel sydd yn arwain yr ymgyrch ac a gafodd ei magu ar sawl safle milwrol cyn priodi aelod o’r lluoedd arfog, ac sydd wedi profi Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD).  “Nod ein hymgyrch yw cysylltu gyda chyn-aelodau o’r lluoedd arfog a’r gwasanaethau brys a’u teuluoedd ar draws Cymru sydd yn ceisio ymdopi mewn distawrwydd, a’u cyfeirio at wasanaethau sydd yn benodol ar eu cyfer hwy fel cyn-aelodau o’r lluoedd arfog a’r gwasanaethau brys ynghyd â gwasanaethau iechyd meddwl sydd yn medru helpu.

“Mae’n ymwneud â chefnogi ein cyn-aelodau o’r  lluoedd arfog a’r gwasanaethau brys a’u teuluoedd i gymryd y camau nesaf er mwyn gwella eu hiechyd meddwl a chael y cymorth y maent yn haeddu. Ac yn fwy pwysig, mae’n ymwneud â lleihau’r stigma sydd ynghlwm wrth ofyn am help a chael mynediad at wasanaethau.”

Dywedodd yr aelod Panel Frank Kitt, cyn-heddwas sydd â phrofiad o orbryder ac iselder:  “Mae gyrfa yn y lluoedd arfog a’r gwasanaethau brys yn medru cynnig cryn foddhad a’n gymorth hanfodol o ran sefydlogrwydd, diogelwch ac iechyd pawb ohonom. Ond fel sydd yn wir am bob mudiad, bydd rhai pobl yn profi problemau iechyd meddwl. Weithiau, mae’r problemau yma yn cael eu hachosi gan y  gwaith; weithiau, maent yn cael eu hachosi gan bethau eraill.

“Bydd Grymoedd dros Newid yn helpu ein cyn- aelodau o’r lluoedd arfog a’r gwasanaethau brys  i oresgyn y problemau yma wrth i ni ddweud wrthynt: mae’n iawn i deimlo fel hyn, nid ydych ar ben eich hun – ac mae llawer o fudiadau a gwasanaethau yn medru eich helpu. Ein bwriad yw ymgysylltu gyda’r unigolion yma er mwyn cynnig cymorth iddynt a helpu’r rhai sydd yn darparu’r cymorth hwnnw i weithio gyda’i gilydd er mwyn gwella’r hyn y maent yn cynnig.”

Dywedodd Anthony Metcalfe, Rheolwr Ardal Cymru y Lleng Brydeinig Frenhinol, a fu yn gwasanaethu am 12 mlynedd gyda’r 1st Royal Tank Regiment: “Rydym yn falch i gefnogi’r ymgyrch hon. Gyda’r rhan fwyaf o bobl sy’n gadael y lluoedd arfog yn ymdopi’n dda wrth addasu i fywyd cyffredin, mae hyn yn medru bod yn broblematig i rai, a thra bod gwasanaethau cymorth ar gael, rhaid i ni sicrhau ein bod yn dileu’r stigma a’r rhwystrau sydd yn atal rhai pobl rhag cael mynediad at y cymorth sydd angen arnynt.

“Ar ddiwedd yr ymgyrch, byddwn yn rhoi adborth i wneuthurwyr polisi, gwleidyddion, gweithwyr iechyd proffesiynol ac eraill, ar y materion iechyd meddwl sy’n wynebu cyn-aelodau o’r lluoedd arfog a’r gwasanaethau brys ac yn gwneud argymhellion ar sut i ddatblygu a gwella gwasanaethau ar draws Cymru. Rydym am sicrhau fod yr ymgyrch hon yn gadael gwaddol fel bod cyn-aelodau o’r  lluoedd arfog a’r gwasanaethau brys  yn teimlo eu bod yn medru gofyn am help, a’n cael mynediad gwell at y triniaethau cywir a’r gwasanaethau cymorth.”

Matt Pearce