Mind yn datgelu’r “gwahaniaethau syfrdanol” mewn cymorth iechyd meddwl i weithwyr sector cyhoeddus a phreifat

Mae arolwg mawr gan yr elusen iechyd meddwl Mind wedi awgrymu fod cymorth lles yn y gweithle yn waeth yn y sector cyhoeddus o’i gymharu gyda’r sector preifat. Roedd yr arolwg yn ystyried barn mwy na 12,000 o weithwyr o’r sectorau cyhoeddus a phreifat ac wedi canfod fod problemau iechyd meddwl yn fwy cyffredin yn y sector cyhoeddus, a bod llai o gefnogaeth ar gael pan fydd pobl yn sôn eu bod yn profi problemau.

Mae sector cyhoeddus y DU yn cyflogi mwy na 5.4 miliwn o bobl, ac mae bron i 3 miliwm ohonynt yn cael eu cyflogi gan y Llywodraeth ganolog. Roedd arolwg Mind wedi canfod fod gweithwyr o’r sector cyhoeddus mwy na theirgwaith yn fwy tebygol o ddweud fod eu hiechyd meddwl mewn cyflwr truenus o gymharu â’u cymheiriaid yn y sector preifat (15 y cant o gymharu gyda 9 y cant), ac yn fwy tebygol o ddweud eu bod wedi teimlo’n orbryderus yn y gwaith ar sawl achlysur yn y mis diwethaf (53 y cant o gymharu â 43 y cant).

Roedd y sawl a fu’n cymryd rhan o’r sector cyhoeddus wedi dweud eu bod,  ar gyfartaledd, wedi cymryd bron i dri diwrnod  i ffwrdd i’r gwaith y llynedd yn sgil eu hiechyd meddwl, a hynny o gymharu ag un diwrnod ar gyfartaledd i weithwyr yn y sector preifat. Roedd bron i hanner (48 y cant) o weithwyr yn y sector cyhoeddus yn dweud eu bod wedi cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith yn sgil eu hiechyd meddwl, o gymharu gyda llai na thraean (32 y cant) o’r gweithlu yn y sector preifat.

Mae’r canlyniadau yn dangos fod y gweithwyr yn y sector cyhoeddus  yn fwy tebygol o ddatgelu eu bod yn profi problem iechyd meddwl, yn fwy tebygol o fod yn agored am y ffaith eu bod yn cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith yn sgil eu hiechyd meddwl ac yn fwy tebygol o roi gwybod fod y diwylliant yn y gweithle yn ei gwneud hi’n bosib i bobl i drafod eu hiechyd meddwl yn agored.  Fodd bynnag, mae’r ymchwil yn datgelu nad yw’r  gefnogaeth ar gael iddynt bob tro pan eu bod yn dweud eu bod yn profi problemau.  Roedd llai na hanner o’r bobl (49 y cant) yn dweud eu bod yn teimlo iddynt gael eu cefnogi pan yn datgelu problemau iechyd meddwl, o gymharu  â thri mewn pump (61 y cant) yn y sector preifat.

Dywedodd Paul Farmer, Prif Weithredwr Mind,: “Iechyd meddwl yw un o’r heriau mwyaf sydd yn wynebu’r Llywodraeth nesaf. Mae mwy o bobl nag erioed o’r blaen am siarad am iechyd meddwl ac yn mynnu newid. Fel cenedl, mae pawb ohonom yn disgwyl ein bod yn mwynhau iechyd meddwl gwell  nag erioed o’r blaen a rhaid i’r llywodraeth nesaf fynd i’r afael â’r her hon.

“Rhan hanfodol o’r broses o newid bywydau pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yw mynd i’r afael â’r diwylliant o bryder a distawrwydd yn y gweithle sydd yn atal pobl rhag trafod yn agored yr hyn y maent yn ei brofi. Mae’r data yn dangos fod y sector cyhoeddus yn gwneud cynnydd yn hyn o beth. Ond pan fydd pobl yn sôn bod yna broblemau ganddynt, mae’n bwysig eu bod yn derbyn yr help a’r cymorth ar yr adeg gywir. Mae’n amlwg fod cryn ffordd i fynd yn y sector cyhoeddus a phreifat er mwyn mynd i’r afael â’r gagendor rhwng pobl yn gofyn am gymorth ac yna’n derbyn yr hyn sydd angen arnynt.”