Prosesu asesu risg iechyd meddwl yn ennill gwobr Prifysgol Caerdydd

Mae menter ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl wedi ennill gwobr arloesi.

Roedd Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn lleihau’r risg o hunanladdiad neu niwed corfforol i ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl.

Mae’r Wales Applied Risk Research Network (WARRN) yn helpu i sicrhau dull mwy cyson tuag at asesu risgiau iechyd meddwl  ymhlith Byrddau Iechyd Meddwl.

Mae dull WARRN yn gwrthod y dull traddodiadol o sgorio ac yn ffafrio asesiadau ‘sy’n seiliedig ar fformiwleiddiad’, gan ganiatáu i ddefnyddwyr a chlinigwyr i weithio gyda’n gilydd er mwyn pwyso a mesur y ffactorau sydd yn rhan o hyn. Mae wedi arwain at hyfforddiant yn cael ei gynnig ar draws Cymru, gan roi sgiliau, terminoleg a thechnegau i staff y mae modd eu trosglwyddo ar draws y saith Bwrdd drwy gyfrwng dull o ‘hyfforddi’r hyfforddwyr’.

Wedi ei ddatblygu gan yr Asiantaeth Arweinyddiaeth ac Arloesedd Genedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd yng Nghymru, ynghyd â’r  Athro Nicola Gray o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, mae’r broses newydd wedi ennill y Wobr Arloesedd mewn Gofal Iechyd eleni yng Ngwobrau Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd.

Dywedodd yr academydd sydd yn arwain y prosiect, yr Athro Robert Snowden o’r Ysgol Seicoleg: “Mae WARRN wedi ei fabwysiadu gan y saith Bwrdd Iechyd yng Nghymru. Mae staff wedi eu hyfforddi mewn sgiliau a gweithdrefnau y mae modd eu trosglwyddo ar draws yr holl Fyrddau, gan sicrhau cysondeb o ran dulliau a  sicrhau bod staff yn medru symud yn effeithiol. Mae ein dull ‘hyfforddi’r hyfforddwyr’ hefyd wedi arwain at arbedion sylweddol.

“Mae cael hyfforddwyr WARRN yn rhan o’u gwasanaethau a’r Byrddau Iechyd yn rhoi’r wybodaeth leol a’r mynediad iddynt at rwydweithiau lleol o glinigwyr, ac yn gwella ansawdd yr hyfforddiant sydd yn cael ei ddarparu.”

Dywedodd Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol i Gymru: “Mae mabwysiadu asesiad risgiau yn seiliedig ar fformiwleiddia, yn hytrach na phroses mwy traddodiadol, yn cynrychioli dull hynod arloesol. Mae dull cyson, yn seiliedig ar fformwileiddiad, yn helpu defnyddwyr gwasanaeth a chlinigwyr  i ddeall eu rolau a’u cyfrifoldebau yn well wrth reoli risg.

“Mae’r WARRN wir wedi helpu i well safonau gofal mewn gwasanaethau iechyd meddwl ar draws Cymru.”

Tra bod WARRN wedi ennill y wobr ar gyfer arloesed mewn gofal iechyd, mae’r Rhwydwaith nawr yn rhan o “gystadleuaeth y bobl” yn erbyn eraill a fu’n fuddugol ( o fusnesau i beirianneg ayyb.). Mae modd pleidleisio tan  11:00 ar ddydd Mercher, 21 Mehefin.