Ymchwil yn awgrymu bod angen gwelliannau mewn gwasanaethau iechyd meddwl i blant a’r glasoed ar draws Ewrop

Mae astudiaeth o ofal iechyd meddwl i blant a’r glasoed yn awgrymu bod angen gwella darpariaeth ar draws yr Undeb Ewropeaidd.

Mae’r ymchwil, sydd wedi ei arwain gan yr Athro Swaran Singh o Ysgol Feddygol Warwick ym Mhrifysgol Warwick wedi canfod fod “angen gwneud gwelliannau sylweddol”, a hynny o gynllunio i fonitro ac i gyflenwi.

Roedd yr astudiaeth, “Architecture and functioning of child and adolescent mental health services: a 28-country survey in Europe” wedi ei gyhoeddi yn The Lancet Psychiatry.

Dywedodd yr Athro  Singh: “Ym mhob un o’r 28 wlad, roeddwn wedi canfod nad oedd yr adnoddau wedi eu dyrannu’n gydradd er mwyn delio yn effeithiol gyda’r angen. Mae ein harolwg yn darparu gwybodaeth bwysig am werthuso a chynllunio gwasanaethau iechyd meddwl i blant a’r glasoed yn Ewrop. Mae’n amlygu’r meysydd hynny sydd yn destun pryder; cynllunio gwasanaeth diffygiol a diffyg asesiadau canlyniad cyson ar gyfer darpariaeth gwasanaeth neu berfformiad, ychydig iawn o ddefnyddwyr gwasanaeth a theuluoedd sydd yn cael eu cynnwys neu mae hyn yn amrywio o le i le a   phrinder y rhyngweithio disgyblaethol rhwng  gwasanaethau iechyd meddwl i blant a gwasanaethau iechyd meddwl i oedolion.”

Roedd y tîm o academyddion wedi gwyntyllu nodweddion gwasanaethau iechyd meddwl i blant a’r glasoed ar draws yr UE, gan gynnwys agweddau cyfreithiol o ofal i’r glasoed. Gan ddefnyddio arolwg ar-lein a gwblhawyd gan seiciatryddion plant a chymdeithasau seiciatryddion plant cenedlaethol ym mhob gwlad, daethpwyd o hyd i ddata ar faterion megis argaeledd gwasanaethau, gwelyau ar gyfer cleifion mewnol, clinigwyr a mudiadau, a darparu gwasanaethau a thriniaethau penodol.

Roedd yr astudiaeth wedi amlygu fod y nifer o wasanaethau cyhoeddus yn amrywio ar draws yr UE, a hynny o ddau yr un ym  Malta a Luxembourg i 939 yn y DU. Roedd y nifer o wasanaethau iechyd meddwl i blant a’r glasoed sydd ar gyfer y  boblogaeth darged  Cyn amrywio o 12·9 am bob 100,000 o bobl ifanc yn y Ffindir i 0·5 am bob 100,000 o bobl ifanc ym Mwlgaria. Ar gyfartaledd, mae tua 20% o boblogaeth gyffredinol Ewrop yn bobl ifanc.

Ychwanegodd yr Athro Singh: “Mae angen polisïau cenedlaethol mwy eglur o ran darparu gwasanaethau a strwythurau ac offerynnau safonol er mwyn asesu natur y gwasanaeth sydd yn cael ei ddarparu, y nifer sy’n derbyn y gwasanaethau ac effeithiolrwydd y triniaethau.  Dylai anghenion pobl ifanc fod yn ganolog i’r gwasanaeth sydd yn cael ei ddarparu, ac mae hyn yn golygu bod angen dealltwriaeth well o’u profiad o dderbyn y gwasanaeth  a pha mor fodlon ydynt gyda’r gwasanaeth. Dylid diwygio hyfforddiant proffesiynol er mwyn pontio’r gagendor rhwng y diwylliannau proffesiynol a gwasanaeth.”

Mae’r astudiaeth yn rhan o’r prosiect MILESTONE sydd dros gyfnod o bum mlynedd ac yn ceisio gwella’r broses ar gyfer pobl ifanc ar draws Ewrop wrth iddynt symud o wasanaethau iechyd meddwl i blant a’r glasoed i wasanaethau iechyd meddwl i oedolion.