Cynnydd mewn presgripsiynau gwrthiselyddion yn Lloegr yn 2016

O blith yr holl eitemau presgripsiwn sydd wedi eu dosbarthu o fewn meysydd therapiwtig Fformiwlâu Cenedlaethol Prydain, bu’r cynnydd mwyaf yn Lloegr yn 2016 mewn presgripsiynau am wrthiselyddion, a hynny yn ôl adroddiad gan  NHS Digital.

Mae’r adroddiad, Prescriptions Dispensed in the Community 2006-2016, yn dangos y cafwyd y cynnydd mwyaf am y bedwaredd flwyddyn ddilynol o ran niferoedd am bresgripsiynau a roddwyd i ddelio ag iselder, a hynny o blith yr holl bresgripsiynau a roddwyd i gleifion. Bu yna gynnydd o 3.7 miliwn o eitemau (6.0 y cant), sef o 61.0 miliwn i 64.7 miliwn rhwng  2015 a 2016.

Mae’r nifer o eitemau gwrthiselyddion sydd wedi eu rhoi i gleifion wedi mwy na dyblu yn y ddegawd olaf. Yn  2016, rhoddwyd 64.7 miliwn o eitemau gwrthiselyddion  – 33.7 miliwn (108.5 y cant) yn fwy nag yn 2006, pan mai 31.0 miliwn oedd y ffigwr.

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno crynodeb o’r eitemau presgripsiynau  sydd wedi eu rhoi i gleifion mewn cymunedau yn Lloegr. Mae’n amlygu’r niferoedd, costau a newidiadau rhwng  2015 a 2016 ac yn cyflwyno’r prif dueddiadau rhwng 2006 a 2016 ac o fewn y meysydd therapiwtig, yn seiliedig ar gategorïau Fformiwlâu Cenedlaethol Prydain.