Adroddiad yn awgrymu bod 300,000 o bobl yn y DU yn colli eu swyddi bob blwddyn yn sgil problemau iechyd meddwl

Mae adolygiad annibynnol o iechyd meddwl yn y gweithle, a gomisiynwyd gan y Prif Weinidog, wedi awgrymu fod 300,000 o bobl yn y DU yn colli eu swyddi bob blwyddyn yn sgil problemau iechyd meddwl.

Mae’r adolygiad Thriving at Work yn ystyried sut y mae cyflogwyr yn medru cefnogi ein cyflogeion yn well, gan gynnwys y rhai hynny sydd â phroblemau iechyd meddwl neu les, a’u helpu i barhau a ffynnu yn y gwaith.

Mae dadansoddiad gan Deloitte a gomisiynwyd gan yr adolygwyr hefyd yn datgelu fod yna gost amlwg i gyflogwyr ac yn rhoi swm ar sut y mae buddsoddi mewn iechyd meddwl yn y gweithle yn dda i’r busnes a chynhyrchiant.

Mae’r adroddiad yn awgrymu fod problemau iechyd meddwl yn costio economi’r DU rhwng £74 biliwn a £99 biliwn y flwyddyn. Mae dadansoddiad Deloitte yn dangos fod y gost i gyflogwyr rhwng £33 biliwn a £42 biliwn o’r rhif hwn. Mae gwerthusiad o’r ymyriadau mewn llefydd gwaith yn dangos fod y busnes yn elwa rhwng £1.50 a £9 am bob £1 sydd yn cael ei buddsoddi.

Gan ystyried profiad mwy na 200 o gyflogwyr y bobl hynny sydd â phroblemau iechyd meddwl ac arbenigwyr ym maes iechyd meddwl a’r gweithle, mae Thriving at Work yn amlinellu’r egwyddorion a’r safonau craidd y dylai’r holl gyflogwyr ymrwymo i’w gweithredu. Mae’n amlygu enghreifftiau o rai cyflogwyr sydd yn cymryd camau positif ac arloesol i gefnogi iechyd meddwl eu cyflogeion.

Mae’r adolygwyr yn galw ar bob un cyflogwr, o bob un maint neu ddiwydiant, i fabwysiadu’r chwe ‘safon iechyd meddwl craidd’ sydd yn gosod y sylfeini ar gyfer delio gydag iechyd meddwl yn y gweithle. Mae’r rhain yn cynnwys cynlluniau iechyd meddwl yn y gweithle, ymwybyddiaeth o iechyd meddwl i gyflogeion, cyfrifoldebau rheolaeth linell a monitro safonol o iechyd meddwl a lles staff. Mae disgwyl i gyflogwyr mawr a’r sector cyhoeddus i fynd gam ymhellach, yn arddangos arferion gorau drwy adroddiad yn allanol a rhoi cyfrifoldeb am hyn i aelodau o’r tîm arweiniol.

Mae modd darllen yr adroddiad llawn ar wefan Gov.uk.

Dywedodd Paul Farmer, Prif Weithredwr Mind: “Mewn llawer o weithfeydd, rydym wedi canfod fod iechyd meddwl yn dabŵ ac mae yna gyfleoedd yn cael eu colli er mwyn atal problemau iechyd meddwl a sicrhau bod cyflogeion sydd yn cael trafferthion yn derbyn y gefnogaeth sydd angen arnynt. Mewn llawer o achosion, nid yw cyflogeion yn deall y rôl hanfodol y maent yn chwarae neu’n gwybod ble i fynd am gyngor a chymorth.

“Mae’r gost ddynol o fethu â mynd i’r afael ag iechyd meddwl yn eglur. Dylai iechyd meddwl yn y gweithle fod yn flaenoriaeth ar gyfer mudiadau ar draws y DU. Mae pob cyflogwr yn y DU yn meddu ar gyfrifioldeb i gefnogi cyflogeion sydd â phroblemau iechyd meddwl a hyrwyddo lles iechyd meddwl y gweithlu cyfan.

Roedd yr adolygiad wedi ystyried Mynegai Lles Gweithle Mind. Mae’r Mynegai yn feincnod o bolisi ac arferion gorau sydd yn ymwneud ag iechyd meddwl. Mae’n dathlu’r gwaith da a wneir gan gyflogwyr er mwyn hyrwyddo a chefnogi iechyd meddwl positif, ac yn darparu argymhellion allweddol ar y meysydd penodol lle mae modd i wella. Mae mudiadau sydd yn cymryd rhan yn cynnal arolygon ymhlith eu cyflogeion er mwyn helpu asesu lle y mae’r gagendor yn y dulliau y mae mudiadau yn hyrwyddo cysyniadau o les yn y gweithle.

Roedd 30 o fudiadau wedi cymryd rhan yn y Mynegai cyntaf, gyda 15,000 o’u cyflogeion yn cwblhau’r arolwg cyflogeion. Mae Mind wedi cyhoeddi ei adroddiad cyntaf heddiw ar y canfyddiadau o’r arolwg yma.