Lansio menter ‘Fy Iechyd y Gaeaf Hwn’

Mae GIG Cymru a Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun newydd  ‘Fy Iechyd y Gaeaf Hwn’ sydd yn ceisio helpu pobl sydd â chyflyrau corfforol neu iechyd meddwl hirdymor i ddarparu gwybodaeth hanfodol i weithwyr iechyd proffesiynol sydd yn ymweld â hwy, a hynny er mwyn sicrhau bod mwy o bobl yn medru cael eu gweld a’u trin yn eu cartrefi a’n osgoi gorfod mynd i’r Uned Damweiniau Brys.

Mae’r cynllun yn ceisio ymrymuso pobl i gymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd a’u gofal dros y gaeaf drwy rannu gwybodaeth allweddol am eu cyflwr iechyd a’u rhwydwaith cymorth gyda’r staff iechyd a gofal, a hynny mewn ffordd sydd yn hawdd ei deall.

Mae modd i unrhyw un i ddefnyddio’r Cynllun, ond bydd yn hynod fuddiol i’r sawl sydd yn byw gyda phroblem gorfforol neu iechyd meddwl hirdymor, pobl hŷn sydd ag anghenion neu unrhyw un sydd angen cymorth a staff iechyd a gofal dros gyfnod y gaeaf.

Wrth lansio’r cynllun, dywedodd Prif Weithredwr GIG Cymru Dr Goodall: “Mae dewis y gwasanaethau a’r triniaethau cywir yn mynd i helpu arbed amser a sicrhau eich bod chi a’ch teulu yn derbyn y gofal cywir yn gyflym. Rwy’n gwybod y bydd staff y GIG yn gweithio yn galed y gaeaf hwn. Dewiswch yn ddoeth er mwyn eu helpu hwy i’ch helpu chi.”

Mae 10,000 o’r Cynlluniau ‘Fy Iechyd y Gaeaf Hwn’ yn cael eu dosbarthu sydd yn cynnwys cyngor ar sut i ofalu am eich iechyd y gaeaf hwn ac maent yn cael eu dosbarthu gan fyrddau iechyd, awdurdodau lleol a nifer o fudiadau allweddol.

Esboniodd Dr Goodall: “Nod y  Cynlluniau ‘Fy Iechyd y Gaeaf Hwn’  yw darparu ffurflen i bobl sydd â chyflyrau cronig, neu’u gofalwyr, fel eu bod yn medru arddangos hyn ar yr oergell neu mewn lle hawdd ei weld yn y cartref. Os oes gweithiwr iechyd neu ofal proffesiynol, neu aelod o’r teulu neu gymydog, wedyn yn ymweld â’u cartref mewn argyfwng, bydd yna wybodaeth allweddol am y person er mwyn eu helpu i wneud penderfyniad mwy gwybodus am y camau sydd angen eu cymryd. Rydym yn credu y bydd hyn yn arwain at unigolion yn osgoi teithio’n ddiangen i’r ysbyty.”

Lawrlwythwch y Cynllun yma